Reporäntan oförändrad på −0,25 procent

Pressmeddelande Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Osäkerheten i omvärlden har ökat men ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april har sammantaget inte föranlett några större revideringar av prognoserna. Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på utsikterna även för Sverige, vilket understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken.

God konjunktur men ökad osäkerhet i omvärlden

Utvecklingen i såväl Sverige som omvärlden följer i stort Riksbankens prognoser. En tilltagande oro för ytterligare försämrade handelsrelationer och för en snabbare avmattning i den globala konjunkturen har dock tydligt påverkat prissättningen på de finansiella marknaderna där räntorna överlag har sjunkit. Men tillväxten i omvärlden är förhållandevis god och förtroendet hos både hushåll och företag tyder på en normal tillväxt den närmaste tiden. Med den information som nu finns tillgänglig bedömer Riksbanken att det inte finns anledning att göra några större justeringar i prognoserna för omvärldens inflation och tillväxt.

Aktiviteten i svensk ekonomi har varit fortsatt hög sedan det penningpolitiska mötet i april. Resursutnyttjandet väntas vara högt även om utvecklingen på arbetsmarknaden går in i en lugnare fas de närmaste åren. Inflationen har varit nära 2 procent sedan början av 2017. I linje med Riksbankens prognos uppgick KPIF-inflationen till 2,1 procent i maj.   

Konjunktur- och inflationsutsikterna är alltjämt goda. Den nya informationen sedan det penningpolitiska mötet i april har sammantaget inte ändrat bedömningen av förutsättningarna för en inflation fortsatt nära 2 procent. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Detta innebär att inflationen får fortsatt stöd från penningpolitiken för att kunna vara kvar nära 2 procent. I enlighet med beslutet från april köper Riksbanken statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020.

Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på konjunktur- och inflationsutsikterna även för Sverige. Nedgången i omvärldens obligationsräntor kan tyda på att det globala ränteläget framöver kommer att vara lågt under en ännu längre tid. Detta understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras kommer penningpolitiken att anpassas.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning

De svenska hushållen är högt skuldsatta och därmed känsliga för ändrade ekonomiska förutsättningar, som stigande räntor eller högre arbetslöshet. För att minska riskerna förknippade med hushållens skuldsättning och komma tillrätta med strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden behövs det åtgärder inom bostads- och skattepolitiken och en ändamålsenlig utformning av makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2018 2019 2020 2021
KPI 2,0 (2,0) 1,8 (2,0) 2,2 (2,3) 2,6 (2,6)
KPIF 2,1 (2,1) 1,7 (1,8) 1,8 (1,8) 1,9 (1,9)
BNP 2,4 (2,3) 1,8 (1,7) 1,6 (1,9) 1,8 (1,8)
Arbetslöshet, procent 6,3 (6,3) 6,3 (6,4) 6,5 (6,5) 6,6 (6,6)
Reporänta, procent –0,5 (–0,5) –0,2 (–0,2) 0,1 (0,1) 0,5 (0,5)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2019 inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2019 
kv 2
2019 
kv 3
2019 
kv 4
2020 
kv 3
2021
kv 3
2022
kv 3
Reporänta –0,25 (–0,25) –0,25 (–0,25) –0,19 (–0,19) 0,14 (0,14) 0,52 (0,52) 0,90

*Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2019 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 10 juli 2019. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 12 juli. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11:00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-07-03