Riksbankens företagsundersökning: "Förvånande att konjunkturen håller i sig så bra."

Pressmeddelande De svenska storföretagen är överraskade av att konjunkturläget fortsätter att vara så pass starkt som det är. Än så länge ser man inga tydliga tecken på att en bred nedgång skulle vara nära förestående. Men trots det fortsatt goda läget är man mindre optimistisk om konjunkturen framöver. Det visar Riksbankens intervjuer med svenska storföretag.

Exportindustrin drar fördel av växande marknader främst i Europa och i Nordamerika och får stöd av den förhållandevis svaga kronan. Även i den inhemska ekonomin är efterfrågan generellt sett hög även om en del branscher och verksamheter upplever kärvare tider. Bostadsbyggandet minskar exempelvis tydligt men detta har i många fall vägts upp av en fortsatt god efterfrågan på annat byggande. Att man är mindre optimistisk om framtiden hänger framförallt ihop med en tro om att konjunkturen inte kan fortsätta vara lika stark.

Den generellt sett starka efterfrågan och stigande inköpskostnader gör att framför allt handeln och företag som säljer tjänster direkt till hushåll planerar att höja priserna något på ett års sikt. Samtidigt fortsätter strukturomvandlingen inom framför allt detaljhandeln mot en allt mer nätbaserad handel och fler konkurrerande nätaktörer, vilket pressar priserna.

Under senare år har produktivitetstillväxten i Sverige och omvärlden varit svag enligt offentlig statistik. Men företagen i undersökningen ger en annan bild av utvecklingen, då de överlag snarast upplever de senaste årens produktivitetsutveckling som god. Företagen lyfter fram ständiga förbättringar av arbetsmetoder, arbetsprocesser, logistik och verksamhetsplanering som de viktigaste faktorerna bakom högre produktivitet.

Fakta

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 28 företag med totalt cirka 215 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 13 februari och den 1 mars och redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citatet i rubriken kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-03-26