Riksbankens företagsundersökning: Högkonjunkturen dämpas långsamt men handelskonflikterna oroar

Pressmeddelande Konjunkturen är fortfarande god enligt de svenska storföretagen men liksom tidigare tror de på en försvagning framöver. Det visar intervjuerna i Riksbankens företagsundersökning från maj.

”Relationerna mellan USA och Kina är centrala för världskonjunkturen”

Företagen inom industrin upplever generellt sett det nuvarande konjunkturläget som gott. Men exportföretagen ser ökade risker för världskonjunkturen till följd av de pågående handelskonflikterna.

Medan oron ökat inom industrin är läget stabilare inom handeln och byggsektorn. Handeln upplever snarast konjunkturläget som något bättre än tidigare. Byggföretagen märker visserligen av att efterfrågan på bostadsbyggande minskat sedan en tid tillbaka. Men överlag ser de ändå läget som stabilt och är mitt uppe i en process där de skiftar om från bostadsbyggande till segment och regioner med bättre efterfrågan.

”Nivån på kronan är en sak, men den snabba förändringen är jobbig”

Den förhållandevis svaga kronan höjer i allmänhet exportföretagens vinster men flera företag återkommer till att de främst vill ha en stabil och förutsägbar valuta eftersom det underlättar den långsiktiga planeringen. Kronförsvagningen pressar importföretagens marginaler men flera handelsföretag säger samtidigt att nettoeffekten av räntepolitiken och den svaga kronan är positiv. Man menar att effekterna av en lång högkonjunktur, köpstarka hushåll samt en stabil och god försäljning uppväger de negativa effekterna av en svag valuta och ökade inköpskostnader.

Varför ändras inte priserna mer?

Fördjupade frågor kring hur företagen bestämmer sina försäljningspriser visar att man vanligtvis är försiktig med att ändra sina priser eftersom det finns en risk att konkurrenterna kanske inte följer efter. Andra omständigheter som bidrar till trögrörliga priser är redan ingångna avtal eller kunders förväntningar om att priserna ska vara oförändrade. När företagen ser att kostnaderna ökar så höjer de ändå för det mesta sina priser. Inom handeln är det relativt vanligt att priser ändras dagligen medan inom industrin ändras priserna mer på årsbasis.

Om företagsundersökningen

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-,
handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 39 företag med totalt cirka 265 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 26 april och den 24 maj och redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-06-18