Åtgärder för att ytterligare förbättra kreditförsörjningen till företag

Pressmeddelande För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronapandemin har Riksbanken vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte beslutat att inleda köp av företagscertifikat och tillfälligt utöka den penningpolitiska motpartskretsen. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag och därmed stödja efterfrågan, produktionen och sysselsättningen i Sverige.

Riksbanken köper företagscertifikat

Den 16 och 19 mars beslutade Riksbanken att under året utöka köpen av obligationer med upp till 300 miljarder svenska kronor för att mildra effekterna av coronapandemin. Köpen kommer vid behov innefatta såväl statsobligationer och kommunobligationer som säkerställda obligationer, samt köp av obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag.

De utökade köpen av statsobligationer påbörjades den 18 mars och köpen av säkerställda obligationer inleddes den 25 mars. Som ett nästa steg i detta program bedömer Riksbanken att det nu är lämpligt att inleda köp av företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag. Genom att köpa företagscertifikat bidrar Riksbanken till att förbättra marknadens funktionalitet och på så sätt förbättra kreditförsörjningen till företag.

Riksbanken avser att torsdagen den 2 april påbörja köp av företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag till ett nominellt belopp om 4 miljarder kronor. Köpen görs på andrahandsmarknaden och de företag som ger ut certifikaten ska ha rating motsvarande Baa3/BBB- eller högre.

Riksbanken utökar tillfälligt motpartskretsen

Riksbanken har även beslutat att ge möjlighet för andra institut, som står under Finansinspektionens tillsyn, än penningpolitiska motparter att delta i det tidigare beslutade programmet för utlåning till företag via banker (penningpolitiska motparter). Genom att teckna ett särskilt avtal ska dessa institut kunna bli tillfälliga penningpolitiska motparter. Syftet är att lånen ska nå fler icke-finansiella företag.

Ett liknande arrangemang gjordes under finanskrisen, även då utökade Riksbanken antalet motparter.

Den 13 mars annonserade Riksbanken beslutet att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Den 20 mars hölls den första auktionen på 100 miljarder kronor och den 23 mars beslutade Riksbanken att mellan den 27 mars och den 17 april, vid fyra tillfällen, erbjuda sammanlagt 400 miljarder svenska kronor i lån till bankerna i syfte att öka deras utlåning till företag.

Lånen ges ut mot säkerheter till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper i 2 år.

Ansökningar om att bli tillfällig penningpolitisk motpart kommer att hanteras skyndsamt.

 

Villkoren för auktionen av företagscertifikat annonseras måndagen den 30 mars på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Även information om villkoren för att bli tillfällig penningpolitisk motpart och ansökningsförfarandet kommer så snart som möjligt, dock senast måndagen den 30 mars kl. 10:00, att publiceras på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Protokollet från direktionens extrainsatta penningpolitiska möte publiceras den 7 april.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-26