ESRB ger ut förnyad rekommendation om utdelningsrestriktioner

Europeiska systemrisknämnden (ESRB), EUs makrotillsynsorgan, har utfärdat en rekommendation till samtliga medlemsländer om att finansiella företag (som banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag) ska avstå ifrån eller begränsa utdelningar. Rekommendationen är i linje med de beslut om utdelningsrestriktioner som Europeiska bankmyndighetens, EBA, och ECB (gemensamma tillsynsmekanismen, SSM), publicerade 15 december. Syftet är att de finansiella företagen ska ha tillräckligt mycket kapital för att motverka risker för stabiliteten i det finansiella systemet och för att kunna bidra till den ekonomiska återhämtningen, mot bakgrund av hur effekterna av pandemin kan bidra till försämrad kreditvärdighet hos företag och hushåll.

”ESRBs rekommendation betonar det osäkra ekonomiska läge vi fortfarande befinner oss i och att den finansiella sektorn, inte minst bankerna, behöver göra vad de kan för att tillhandahålla krediter och säkerställa att de har tillräckligt med kapital. Det är bra att vi inom EU och EES enats om synen på utdelningar under en svår period som ännu inte är över. Vår bedömning har varit att bankerna tills vidare bör avvakta med utdelningar till sina aktieägare. När vi nu kommit en bit vidare på väg, har positiva nyheter om vaccin mot Covid-19 bidragit till att reducera åtminstone en del av osäkerheten relaterad till pandemin. Men samtidigt påverkar faktorer som den ökade smittspridningen och skärpta restriktioner det ekonomiska läget negativt. Mot den bakgrunden är ESRBs rekommendation rimlig.”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

ESRBs rekommendation löper fram till 30 september 2021 och innebär att finansiella företag bör avstå från eller begränsa distributionen av kapital genom till exempel utdelningar, återköp av aktier, eller rörliga kompensationsprogram. Vissa utdelningar kan ske om företagen vidtar extrem försiktighet och de inte överstiger en konservativ tröskel som sätts av de ansvariga nationella tillsynsmyndigheterna. Rekommendationen är i stort en reviderad förlängning av den befintliga rekommendationen om utdelningsrestriktioner som kom den 8 juni 2020, som inte längre omfattar centrala motparter och öppnar upp för begränsade utdelningar givet stränga kriterier.

ESRB anser att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen fortfarande är stor. Rekommendationen för hur mycket de finansiella företagen bör kunna dela ut är därför mycket restriktiv. Den är baserad på att de finansiella företagen måste ha tillräckligt med kapital för att kunna hantera de problem med dåliga lån och konkurser som kan följa i pandemins kölvatten. Det handlar i grunden om att värna den finansiella stabiliteten och se till att bankerna kan tillhandahålla krediter och stöda återhämtningen i ekonomin.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-18