Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen

Pressmeddelande För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Beslutet fattades igår på ett extrainsatt penningpolitiskt möte. Riksbanken bidrar på så sätt tillsammans med övriga myndigheter till att begränsa effekterna av coronapandemin. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs.

Spridningen av coronaviruset har omfattande humanitära konsekvenser och påverkar den globala och svenska ekonomin i allt större utsträckning. Detta har medfört stora rörelser på de finansiella marknaderna.

Viruset kommer oundvikligen att ha tydligt negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten även om det är för tidigt att säga hur stora och långvariga konsekvenserna blir. För att lindra dessa konsekvenser är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera.

”Turbulensen på finansmarknaderna gör att företag, som i grunden är livskraftiga, kan få svårt att finansiera sig. Då är det viktigt att bankerna fortsätter att förse företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas. Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera”, säger Stefan Ingves.

Brist på krediter ska inte få förvärra nedgången i ekonomin

Riksbanken kan på olika sätt agera för att begränsa de negativa effekter pandemin har på ekonomin. I dagsläget är det viktigt att kreditförsörjningen i landet fortsätter att fungera. Om produktionen och efterfrågan viker faller företagens intäkter. Det kan då uppkomma ett ökat behov av att låna pengar för att överbrygga den oroliga perioden. Oron på finansmarknaderna kan också leda till att bankerna stramar åt sin kreditgivning. Sammantaget riskerar detta att leda till att livskraftiga företag slås ut, vilket skulle kunna få långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen i Sverige. En svagare efterfrågan i ekonomin kommer sannolikt också innebära att inflationen faller.

Lån till bankerna för att säkra vidareutlåning till företag

För att undvika att brist på krediter orsakar en utdragen nedgång i ekonomin har Riksbankens direktion fattat beslut om att erbjuda lån till bankerna för att säkra kreditförsörjningen till företag. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Beloppet är väl tilltaget för att täcka företagens finansieringsbehov. På så sätt bidrar Riksbanken till att företag kan möta de ekonomiska utmaningar som följer av coronaviruset.

För att göra det attraktivt för bankerna att utnyttja faciliteten ges lånen till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper under 2 år. För att säkerställa att de lån som Riksbanken tilldelar bankerna kommer företagen tillgodo, kommer Riksbanken löpande att följa upp bankernas utlåning till icke-finansiella företag.

Den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader, i både Sverige och andra länder, försämras nu mycket snabbt. Riksbanken står mot den bakgrunden beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten. Alla Riksbankens verktyg kan användas. Hur verktygen kommer att användas beror på den fortsatta utvecklingen.

Mer information kring direktionens överväganden i samband med beslutet samt om Riksbankens program för företagsutlåning via bank finns i en separat protokollsbilaga på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Eftersom även Riksbanken arbetar för att begränsa smittspridning av coronaviruset kommer alla besökare att få besvara frågor. Var därför beredd på att inpassering kan ta extra lång tid. Besökare med förkylningssymptom, även lindriga symtom på luftvägsinfektion, får inte besöka Riksbanken.

Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-13