Riksbankens åtgärdsprogram och låga ränta stödjer återhämtningen

Pressmeddelande Svensk ekonomi har nu börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren. Men vägen tillbaka är lång och kantad av osäkerhet. För att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och bidra till att inflationen stiger mot målet fortsätter Riksbanken sina tillgångsköp och erbjuder likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. Programmen har haft en lugnande effekt på de finansiella marknaderna och bidragit till att räntor till hushåll och företag hållits låga i krisen.

Utveckling kantad av risker

Coronapandemin har gjort ett dramatiskt avtryck på den globala ekonomin och inneburit att BNP har fallit kraftigt i många länder världen över. Med stöd av omfattande ekonomisk-politiska stimulanser från regeringar och centralbanker har den ekonomiska återhämtningen nu påbörjats. Men även om återhämtningen fortsätter de närmaste åren väntas pandemins effekter på den globala ekonomin bli långvariga och utvecklingen framöver är kantad av risker för bakslag både på kort och längre sikt.

Från akut krisläge till gradvis återhämtning i svensk ekonomi

Den svenska ekonomin verkar ha lämnat vårens akuta krisläge och börjat återhämta sig något snabbare än väntat. Men vägen tillbaka är lång och läget på arbetsmarknaden är bekymmersamt med hög arbetslöshet efter vårens kraftiga nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Även om inflationen blivit lite högre än väntat de senaste månaderna bedöms den ändå vara låg i år. Mot bakgrund av djupet i krisen och att det dröjer innan efterfrågan är tillbaka till mer normala nivåer väntas det ta tid innan inflationen mer varaktigt är tillbaka nära Riksbankens mål på 2 procent.

Penningpolitiska åtgärder för ett fortsatt lågt ränteläge

Utvecklingen är fortfarande kantad av risker och stabiliteten på finansmarknaderna är beroende av stöd från centralbankerna. Penningpolitiken behöver därför fortsatt bidra till att kreditförsörjningen fungerar och till att det allmänna ränteläget hålls nere även under kommande år. Direktionen bedömer att den kombination av åtgärder som Riksbanken har satt in under våren och sommaren är det mest verkningsfulla sättet att uppnå detta. Riksbanken fortsätter därför att genomföra tillgångsköp och erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. Penningpolitiken skapar därmed förutsättningar för en återhämtning i svensk ekonomi och bidrar till att inflationen mot slutet av prognosperioden stiger mot inflationsmålet på 2 procent.

Ekonomisk-politiskt stöd under lång tid

Det kommer att behövas ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid, både från finans- och penningpolitiken. Riksbankens åtgärder innebär att det kommer att finnas omfattande penningpolitiska stimulanser i form av låga räntor och en stor mängd likviditet under överskådlig tid. Men kombinationen av lämpliga penningpolitiska åtgärder utvärderas kontinuerligt och anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2019 2020 2021 2022 2023 kv3**
KPI 1,8 (1,8) 0,6 (0,5) 1,1 (1,4) 1,3 (1,4) 1,9 (1,9)
KPIF 1,7 (1,7) 0,5 (0,4) 1,2 (1,4) 1,3 (1,4) 1,8 (1,8)
BNP 1,3 (1,2) −3,6 (−4,5) 3,7 (3,6) 3,7 (4,1) 2,2 (2,9)
Arbetslöshet, procent 6,8 (6,8) 8,6 (8,7) 9,2 (9,2) 8,4 (8,3) 7,6 (7,5)
Reporänta, procent −0,3 (−0,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

*Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2020 inom parentes.
**Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 3 2023.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan och inflationen*
  2020 kv2 2020 kv3 2020 kv4 2021 kv3 2022 kv3 2023 kv3
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

*Procent, respektive årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2020 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från 23 september. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras 1 oktober. Läs mer om Riksbankens åtgärdsprogram på www.riksbank.se.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Med anledning av coronaviruset gäller följande för besökare till Riksbanken: Du ska vara helt frisk och symptomfri i minst två dagar. Vi har glest möblerat i presskonferenslokalen och max två personer från respektive redaktion kan närvara.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-09-22