Utformningen av Riksbankens nya referensränta klar

Pressmeddelande Riksbanken ska börja publicera en transaktionsbaserad referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor. Direktionen har nu efter en avslutad remissomgång beslutat om utformningen av den nya referensräntan. I januari 2021 kommer Riksbanken att inleda en testperiod då en preliminär referensränta kommer att publiceras. Den officiella referensräntan kommer att börja publiceras efter den avslutade testperioden.

Under 2020 har Riksbanken arbetat med att ta fram en lämplig definition på den nya referensräntan på den kortaste löptiden i svenska kronor. Direktionen har nu beslutat om definitionen på den nya referensräntan. Definitionen omfattar såväl transaktionsurval, beräkningsmetod som robusthetskrav för transaktionsunderlaget.

I oktober 2020 skickade Riksbanken ut ett remissförslag på utformningen av den nya referensräntan. Majoriteten av remissinstanserna gav stöd till förlaget att den nya referensräntan skall baseras på transaktioner som innebär inlåning i svenska kronor över natten hos Riksbankens penningpolitiska motparter. Men de framförde också ett antal förslag till ändringar, framförallt av beräkningsmetoden. Riksbanken har tagit hänsyn till dessa synpunkter och har gjort ett antal ändringar i definitionen jämfört med det remitterade förslaget. Den beslutade utformningen av den nya referensräntan uppfyller internationella krav och riktlinjer för transaktionsbaserade referensräntor samtidigt som den är väl anpassad till den svenska marknaden och internationell praxis.

Riksbanken kommer att inleda en testperiod i januari 2021 då man publicerar en preliminär ränta för att sedan börja publicera den officiella referensräntan. Den preliminära räntan får inte användas vid prissättning av finansiella kontrakt

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-11-18