Riksbanken fortsätter att erbjuda dollarlån och att stödja bankernas företagsutlåning

Pressmeddelande, Villkor Det är viktigt att Riksbanken upprätthåller beredskapen att hantera eventuella försämringar i kreditförsörjningen som skulle kunna försvåra återhämtningen i svensk ekonomi. Direktionen har därför idag beslutat att Riksbanken ska fortsätta att erbjuda banker lån i amerikanska dollar. Direktionen har också beslutat att revidera villkoren för programmet med lån till banker för att stödja utlåningen till företag.

De olika åtgärder som Riksbanken och andra centralbanker satt in under krisen har bidragit till att banker och företag idag har goda möjligheter att finansiera sig till låg ränta i både svenska kronor och amerikanska dollar. Men pandemin skapar en stor osäkerhet om den framtida utvecklingen. Om oron på nytt tilltar skulle det kunna leda till en ytterligare nedgång i den ekonomiska aktiviteten och lägre inflation.

Riksbanken förlänger nu programmet som erbjuder banker lån i amerikanska dollar. Det tidigare beslutet om att erbjuda lån i amerikanska dollar till banker gäller till och med den 31 mars 2021. Erbjudandet förlängs nu till och med den 30 september 2021 och gäller fortsatt upp till 60 miljarder amerikanska dollar.

Sedan den 20 mars 2020 har Riksbanken erbjudit lån till banker för att stödja utlåningen till svenska företag. Efter en översyn av detaljerna i detta program revideras nu villkoren i syfte att förenkla och effektivisera programmet framöver. Sista anbudstillfället i det nuvarande programmet för lån till banker för vidareutlåning till företag är den 12 mars 2021. Från och med vecka 12 erbjuder Riksbanken banker lån inom det reviderade programmet för att stödja bankernas företagsutlåning. Lån om 50 miljarder kronor kommer att erbjudas så länge den totala utlåningen inom det nya och det nuvarande programmet inte överstiger 500 miljarder kronor eller till dess att ytterligare erbjudanden inte behövs.

Riksbanken kommer framöver att erbjuda lån i båda dessa program månadsvis. Men om läget i ekonomin skulle försämras kan Riksbanken erbjuda lånen oftare.

Mer information om programmen och villkoren finns i protokollsbilagor på riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-03-10