Ingen vinstutdelning till statskassan

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till
riksdagen om disposition av Riksbankens resultat för räkenskapsåret 2022.
Eftersom resultatet för 2022 uppgår till –80 734 miljoner kronor, föreslår
fullmäktige att Riksbanken inte levererar några vinstmedel till statskassan.

Förslaget har beräknats enligt de riktlinjer som gäller sedan 1988. Enligt
riktlinjerna ska 80 procent av de fem senaste årens genomsnittliga resultat, efter vissa justeringar, levereras in till staten. Resultatet beräknas exklusive
valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av
Riksbankens framställning till riksdagen 2022/23:RB2 Riksbanksfullmäktiges
förslag till vinstdisposition 2022 med mera.

Riksbankens årsredovisning i sin helhet kan läsas här

Kontakt: Riksbanksfullmäktiges ordförande: Bo Broman, tel. 073 - 883 26 71
Riksbanksfullmäktiges vice ordförande: Tomas Eneroth, tel. 076 - 721 70 93
Uppdaterad 2023-02-20