Riksbankens företagsundersökning: Jakten på röda lappar tilltar

Pressmeddelande Konjunkturläget väntas vara fortsatt svagt det närmaste halvåret. Men näringslivet är tydligt tudelat både vad gäller synen på konjunkturen och behovet av att fortsätta höja försäljningspriserna. Det visar Riksbankens intervjuer med de svenska storföretagen som presenteras i Riksbankens företagsundersökning.

”Det är en tudelad bild i ekonomin”

Industrin i allmänhet, och exportindustrin i synnerhet, uppger att efterfrågan är stark, orderingången god och produktionstakten hög. Lönsamheten är god och förstärks dessutom av den svaga kronan. Inom industrin har man det senaste året varit inställd på att konjunkturen ska mattas av och förvånas över att det ännu inte har skett.

För handeln är efterfrågan däremot svagare än normalt. Den höga inflationen har försämrat hushållens ekonomi och försäljningsvolymerna minskar. Det är även tydligt att hushållen i allt större utsträckning söker efter billigare alternativ och/eller väljer bort varor, vilket ytterligare försämrar lönsamheten i sektorn. Kostnadsökningarna utgör fortsatt ett bekymmer för handeln, som får ökade inköpskostnader när kronan är svag.   

Byggindustrin ställer om produktionen

I byggindustrin har den kraftigt minskade efterfrågan på nya bostäder inneburit en snabb omställning till annat byggande, framför allt samhällsbyggnader och infrastruktur. De större byggföretagen har på så vis lyckats flytta om sina resurser och hittills inte behövt dra ner på personalstyrkan. Små företag i byggbranschen, som ofta är mindre diversifierade, har det dock mer kämpigt.

”Vi kommer att försöka höja priserna om det går”

Tudelningen i konjunkturen märks också i företagens prissättningsplaner. Industrin som tidigare höjt sina priser snabbt och kraftigt uppger nu att kostnadstrycket har sjunkit och att de inte planerar att höja försäljningspriserna i samma utsträckning som tidigare. Handeln planerar däremot att fortsätta höja försäljningspriserna för att kompensera sig för de ökade kostnaderna och den vikande lönsamheten. En aktör i handeln säger: ”Vi kommer att försöka höja priserna om det går.”

OM FÖRETAGSUNDERSÖKNINGEN

Riksbanken intervjuar regelbundet Sveriges största företag inom industri, bygg, handel och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 43 företag, med omkring 250 000 anställda, intervjuades via besök, telefon eller webbaserade tjänster under perioden 26 april-10 maj 2023. Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-09