Riksbankens företagsundersökning: Vassare konkurrens pressar priserna

Pressmeddelande Konjunkturen bedöms fortsätta att mattas av och det svaga konjunkturläget väntas hålla i sig det närmaste halvåret. Företagen har reviderat ner sina planer på kommande prishöjningar, både den närmaste tiden och det kommande året. Det visar Riksbankens företagsundersökning i september.

"Vi räknar fortfarande med en mjuklandning"

Tudelningen i konjunkturen består, där å ena sidan företag som säljer direkt till hushållen upplever en fortsatt mycket svag efterfrågan och å andra sidan exportföretagen som hittills har haft gott om order att arbeta med. Nu börjar visserligen flera branscher inom industrin att märka av en inbromsning i konjunkturen, men de ser inget kraftigt fall i efterfrågan framöver utan förväntar sig en mjuklandning. Byggsektorn är tydligt mer pessimistisk om konjunkturutsikterna än tidigare. Det beror delvis på att övrigt byggande inte längre bedöms kompensera för det kraftiga fallet i efterfrågan på nya bostäder.

”Alla konkurrenter slåss om en lite mindre kaka”

Efter en period med ovanligt stora prishöjningar är det nu tydligt att framför allt handeln inte planerar att fortsätta höja försäljningspriserna. Bland övriga företag råder en större osäkerhet än tidigare om prisutvecklingen. Sedan undersökningen i maj har kostnadstrycket överlag dämpats. Samtidigt hårdnar konkurrensen när efterfrågan väntas sjunka, vilket är ytterligare något som försvårar möjligheten att höja försäljningspriserna.

Få företag ändrar sin valutasäkring trots svag krona

Den svaga svenska kronan gynnar exportföretagens lönsamhet. Men samtidigt innebär variationer i kronans kurs en ökad osäkerhet. Både importörer och exportörer efterfrågar stabilitet och förutsägbarhet i växelkursen eftersom det underlättar deras planering. Den senaste tiden har den svaga kronan varit i fokus hos företagen, men det är endast ett fåtal företag som ändrar sin valutariskhantering.

Om företagsundersökningen

Riksbanken intervjuar regelbundet Sveriges största företag inom industri, bygg, handel och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 39 företag och branschorganisationer, med omkring 250 000 anställda, intervjuades via besök, telefon eller webbaserade tjänster under perioden 21 september-2 oktober 2023.
Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning.
Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-10-27