Riksbankens företagsundersökning: Handeln: ”Jag tror verkligen vi är på väg upp nu”

Pressmeddelande Konjunkturläget är fortsatt svagare än normalt i det svenska näringslivet, men det finns tydliga förhoppningar inom alla sektorer om att läget ska ha förbättrats inom ett halvår. Även om det nu är fler företag än i februari som tror på ett förbättrat konjunkturläge, så bedöms utvecklingen vara skör i och med att den framför allt bygger på förhoppningar. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj.

”Det finns en optimism nu, det vill jag verkligen få fram”

Handeln anser att man har lagt det värsta bakom sig och ser vissa tecken på att försäljningen ökat sedan i höstas. De ser också ljusare på framtiden eftersom de väntar sig att hushållens efterfrågan kommer att stimuleras av lägre inflation och sjunkande ränteutgifter. Det syns också i företagens prisplaner där de företag som säljer till hushållen planerar att höja sina försäljningspriser under det kommande året givet att efterfrågan stärks. De planerade prishöjningarna beskrivs dock av företagen som måttliga och ”i linje med inflationsmålet”.

”Det tuffar ju ändå på, så det är okej”

Konjunkturläget för industrin upplevs som tillfredsställande och i stort sett oförändrat jämfört med i februari. Exportföretagen ser inte heller något som tyder på att efterfrågan kommer att ta fart inom den närmaste tiden. Byggandet hålls framför allt uppe av offentliga investeringar, medan hushållens efterfrågan på nya bostäder är fortsatt låg och bedöms förbli det året ut.

”Det är fortfarande bräckligt”

Företagens bedömningar om konjunkturutvecklingen baseras på förhoppningar om att inflationen förblir låg och att räntorna fortsätter att sjunka. Flera uttrycker därför en viss oro för att utvecklingen inte blir som förväntat. Utvecklingen bedöms vara skör och företagen upplever att det inte behövs mycket för att hushållen ska bli mer återhållsamma i sin konsumtion.

Om företagsundersökningen

Riksbanken intervjuar regelbundet Sveriges största företag inom industri, bygg, handel och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 40 företag och branschorganisationer, med omkring 235 000 anställda, intervjuades via besök, telefon eller webbaserade tjänster under perioden 8-21 maj 2024.
Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning.
Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-17