Ingves: Penningpolitiska utmaningar – att väga idag mot imorgon

”Att bedriva penningpolitik handlar om att hantera utmaningar – att väga effekterna av dagens penningpolitik mot de effekter och utmaningar den medför imorgon.” Det sa Ingves på tisdagen när han talade för Nationalekonomiska föreningen.

Datum: 2017-05-16 12:30

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Nationalekonomiska föreningen, Handelshögskolan, Stockholm

Ingves konstaterade att det förvisso är ovanliga tider i svensk ekonomi med en god konjunktur samtidigt som penningpolitiken är expansiv. Men eftersom inflationen legat under målet länge behövs den expansiva penningpolitiken för att inflationen ska stabiliseras på två procent.

Det är också troligt att de globala räntorna kommer att vara låga ännu en tid. Därför kan det bli svårare att stimulera ekonomin med räntesänkningar om konjunkturen skulle försvagas och inflationen fortfarande ligger under målet. "Det kan i så fall bli nödvändigt, både för Riksbanken och andra politikområden, att sätta in andra åtgärder", menade Ingves.

Riksbanken bör ha en tydligare roll inom finansiell stabilitet

Dessutom måste vi ta hänsyn till hur de låga räntorna påverkar det finansiella systemet. Ett stabilt system är en förutsättning för att penningpolitiken, men också finanspolitiken, ska lyckas i det läge vi befinner oss. Därför behöver penningpolitiken kompletteras med bland annat en väl fungerande makrotillsynspolitik. Och här skulle Riksbanken, enligt Ingves, kunna spela en större roll än hittills.

"Som jag påpekat flera gånger tidigare tycker jag att det vore bra om Riksbanken fick ett utökat mandat för att förebygga finansiella kriser och samtidigt tilldelades flera av makrotillsynens verktyg", sa Ingves.

Riksbankens ansvar på detta område uttrycks i lagen som att vi ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. "Jag menar att Riksbanken – i likhet med en del andra centralbanker – bör ha uttalat ansvar för finansiell stabilitet och att det ansvaret bör tydliggöras i riksbankslagen. Jag hoppas att denna fråga hanteras i översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen" fortsatte Ingves.

Det har också avgörande betydelse för stabiliteten att Riksbanken även i fortsättningen har goda möjligheter att ge likviditetsstöd i utländsk valuta till banker som hamnar i kris. "För att kunna göra detta behöver Riksbanken ha en valutareserv på minst samma nivå som idag", påpekade Ingves avslutningsvis.

Uppdaterad 2018-01-04