af Jochnick: Centralbankspengar på morgondagens betalmarknad

Kontantanvändningen minskar och digitaliseringen och ny teknik har gjort realtidsbetalningar möjliga. Allt fler väljer att betala elektroniskt såväl person till person som mellan företag. Riksbanken har en unik roll i betalningssystemet och kommer därför att utveckla sina tjänster så att de passar även sådana nya sätt att betala. ”Min bedömning är att Riksbanken har en central roll att ansvara för att avveckling av betalningar i kronor kan göras på ett snabbt, effektivt och säkert sätt. Det säkerställer ett gott förtroende för betalningssystemet”, sa förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick när hon idag talade vid Riksbanken.

Datum: 2018-08-24 08:30

Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Plats: Riksbanken, Brunkebergstorg 11, Stockholm

Avveckling i centralbankspengar minskar riskerna

Efterfrågan på realtidsbetalningar ökar, liksom konkurrensen, när nya aktörer, som Fintech-bolag, börjar visa intresse för betalningsmarknaden. Sammantaget med att kontantanvändningen minskar innebär det stora omvälvningar på marknaden.

Riksbanken utreder hur vi kan utveckla vårt system för att bättre möta den ökade efterfrågan på realtidsbetalningar. Vår bedömning är att Riksbanken fortsatt bör ha en central roll som ansvarig för det svenska avvecklingssystemet. Jag tror inte att den privata sektorn kan tillhandahålla ett säkert och effektivt betalningssystem utan statlig inblandning. Samtidigt har vi goda erfarenheter av breda samarbeten med aktörerna i marknaden och vi ser stora fördelar med standardisering, vilket också kommer slutkonsumenten till del, fortsatte af Jochnick.

Riksbanken kan dela teknisk plattformen med andra centralbanker

Internationella krav på avvecklingssystem är av förklarliga skäl mycket högt ställda. Riksbanken måste därför i sin bedömning överväga om vi fortsatt ska ha ett unikt svenskt system eller om det finns andra alternativ. Som exempel kan nämnas att den Europeiska centralbanken utvecklar ett system för realtidsbetalningar som kommer att kunna hantera andra valutor. Det kommer att finnas möjligheten för Riksbanken att ansluta sig till denna plattform som heter TIPS och som kommer att vara färdig i slutet av året. Mycket tyder på att TIPS kommer att vara konkurrenskraftigt kostnadsmässigt och motsvara högt ställda säkerhetskrav.

Men, påpekade af Jochnick, beredskapsskäl talar å andra sidan för att utveckla ett eget svenskt system eller åtminstone ett inhemskt reservalternativ. En helt inhemsk lösning riskerar dock att bli mycket dyrare än om Sverige ansluter sig till ECB:s system. Här kan infrastrukturen för en eventuell e-krona vara ett möjligt reservalternativ till TIPS.

Uppdaterad 2018-08-24