Ohlsson: Med inflationen på målet – nya utmaningar att ta sig an

”Ekonomin och dess sätt att fungera förändras ständigt. Det gör att penningpolitiken och den övriga ekonomiska politiken hela tiden står inför nya utmaningar.” Det sa vice riksbankschef Henry Ohlsson under dagens föredrag vid Örebro universitet. De utmaningar som han speciellt lyfter fram är att löneökningarna den senaste tiden varit förvånansvärt dämpade trots den starka konjunkturen, att det tycks vara svårt att få ned arbetslösheten ytterligare enbart med expansiv penningpolitik och att matchningen på arbetsmarknaden verkar ha försämrats.

2018-05-29

Ohlsson: Med inflationen på målet – nya utmaningar att ta sig an (2min 55s)

Datum: 2018-05-29 11:00

Talare: Vice riksbankschef Henry Ohlsson

Plats: Örebro universitet

Dämpade löneökningar

Den första utmaningen är att det sedan några år inte längre finns något samband mellan arbetslöshet och vakanser å ena sidan och löneökningar å den andra. Arbetslösheten har gått ner, men löneökningarna har stadigt legat kring 2 procent. Detta är ovanligt lite med tanke på det goda konjunkturläget, påpekade Ohlsson. Inflationen har visserligen ändå nått målet, men frågan är om de dämpade löneökningarna är ett varaktigt fenomen och hur penningpolitiken i så fall ska hantera detta framöver.

Kan arbetslösheten sjunka ytterligare?

Den andra utmaningen har att göra med arbetslösheten. "Min bedömning är det i dagens läge inte kommer att vara möjligt att nå lägre arbetslöshet med enbart penningpolitik", sade Ohlsson. "Jag anser att den ökande efterfrågan på arbetskraft som vi ser idag snarare leder till ett ökat arbetskraftsutbud än till lägre arbetslöshet." För att få ner arbetslösheten ytterligare krävs insatser från andra politikområden.

Försämrad matchning

Den tredje och sista viktiga utmaningen är att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats. Detta innebär att produktion och sysselsättning inte är lika höga som de annars kunde ha varit. Penningpolitiken kan svårligen förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Även här krävs det alltså insatser från andra politikområden. Det handlar om att höja de arbetslösas produktivitet och att sänka kostnaderna för att anställa dem. "Arbetsmarknadspolitiken har alltså en avgörande roll att spela här", avslutade Ohlsson.

Uppdaterad 2018-05-29