Af Jochnick: Cyberrisker i fokus – Hur kan vi stärka finansmarknadens beredskap?

”Den finansiella sektorn måste stärka sin motståndskraft mot cyberattacker”, sa förste vice riksbankchef Kerstin af Jochnick i sitt tal idag hos Swedbank om utmaningar som den finansiella sektorn står inför.

Datum: 2019-08-20 15:30

Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Plats: Swedbank

En mer globaliserad och digitaliserad värld innebär nya möjligheter när idéer och tjänster rör sig allt snabbare över nationsgränser. Men den finansiella sektorn utsätts också för risker i form av bland annat cyberhot. ”Det är därför viktigt att finansiella företag ökar motståndskraften mot cyberangrepp. Det krävs också mer samarbete och informationsdelning mellan finansiella aktörer i olika länder. I detta arbete kan myndigheter spela en nyckelroll”, sa af Jochnick.  

Det finns också behov av en ökad beredskap att hantera cyberrisker i den finansiella sektorn vid kris eller krig. ”I dagsläget finns det ingen sektorsansvarig myndighet för att leda den finansiella sektorns totalförsvarsplanering. Riksbanken skulle vara en lämplig myndighet att axla detta ansvar, avslutade af Jochnick. ”

Uppdaterad 2019-08-20