Ingves: Betalningsmarknad i förändring och Riksbankens styrsystem

Riksbanken har ett pågående arbete med att se över hur räntestyrningssystemet ska kunna utvecklas för att fortsatt vara ett effektivt verktyg för att nå målet om prisstabilitet. ”Vi funderar som bäst på hur vi kan utforma ett robust, transparent och automatiserat räntestyrningssystem som också i framtiden kan styra marknadsräntorna på ett effektivt sätt”, sa Ingves idag när han talade på en konferens hos International Capital Markets Association i Stockholm.

Datum: 2019-05-16 12:45

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: ICMA – International Capital Market Association

En av Riksbankens huvuduppgifter är prisstabilitet, det vill säga en låg och stabil inflation. Genom att höja eller sänka Riksbankens styrränta, reporäntan, påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. För att korta marknadsräntor ska ligga nära Riksbankens styrränta har Riksbanken ett räntestyrningssystem.

Riksbanken räntestyrningssystem har en stark koppling till Riksbankens betalningssystem, RIX. Idag ökar efterfrågan på sekundsnabba, omedelbara betalningar dygnet runt och Riksbankens betalningssystem behöver moderniseras för att möta de krav som ställs på snabbhet och tillgänglighet. Eftersom Riksbankens styrsystem är sammankopplat med betalningssystemet behöver Riksbanken också fundera på hur räntestyrningssystem kan förändras för att vara tillräckligt robust och flexibelt för att kunna möta de utmaningar som följer på en betalningsmarknad i förändring. ”Vi har för avsikt att återkomma med mer information om hur våra funderingar går inom de närmaste månaderna”, sa Ingves.

Uppdaterad 2019-05-16