Jansson: En ränteduvas och inflationshöks betraktelser

”Jag ser det inte som något självändamål för Riksbanken att komma upp till nollränta”. Det sa vice riksbankschef Per Jansson i sitt anförande vid Danske Bank på tisdagen där han berättade hur han ser på penningpolitiken för närvarande och hur han har resonerat vid de senaste penningpolitiska mötena.

Datum: 2019-12-03 14:30

Talare: Vice riksbankschef Per Jansson

Plats: Danske Bank, Stockholm

Inflationsmålet ska alltid styra penningpolitiken

Jansson sa inledningsvis att det faktum att han betraktas som en ränteduva behöver kompletteras med ett annat epitet: inflationshök. För honom var det vid senaste penningpolitiska beslutet inte givet att nästa höjning av reporäntan ska ske så snart som prognosen pekade på. Det är centralt att hela tiden vara väldigt tydlig med att det är inflationsmålet som styr penningpolitiken. Annars kan det uppstå en självförstärkande process som leder till att den genomsnittliga inflationen fastnar på en alltför låg nivå. ”En sådan utveckling skulle vara problematisk, inte minst eftersom den skulle innebära att styrräntan kommer att behöva vara negativ oftare och under längre perioder”, sa Jansson.

Inflationsmålet har tjänat oss väl

Han påminde också om fördelarna med ett inflationsmål och flytande växelkurs från ett principiellt perspektiv.” Med inflationsmålet fick vi ett ankare för pris- och lönebildningen och det har helt klart bidragit till mer av ”ordning och reda” i ekonomin. Och det har sannolikt varit en viktig förklaring till att den svenska ekonomin har utvecklats så gynnsamt som den har gjort efter krisen i början av 1990-talet”, menade vice riksbankschefen.

Han påpekade också att det finns en stor uppslutning bakom inflationsmålet och att detta i sin tur borde innebära att man accepterar att kronans växelkurs försvagas när Riksbanken för en expansiv politik för att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet. Kronan har utvecklats svagt under några år och det är ingen tvekan om att ett skäl till detta är just den expansiva penningpolitiken. Men, tillade Jansson, det är långtifrån hela bilden: ”Det är uppenbart att en annan del av förklaringen är att valutor i små öppna ekonomier tenderar att försvagas när det är oroligt i världen.”

”Den ordning med inflationsmål och flytande växelkurs som Sverige sjösatte 1993 är naturligtvis inte perfekt i alla lägen och för alla skeenden. Men något perfekt system existerar tyvärr inte och den intressanta frågan är i stället om det finns ett alternativ som är bättre. Det får mig att tänka på Winston Churchills omdöme om demokrati som styrelseform: 

’Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.’

Jag tycker att det är ett träffande citat även för inflationsmålspolitik”, avslutade Jansson.

Uppdaterad 2019-12-03