Breman: Så kan Riksbanken bidra till klimatpolitiken

”Effekterna av klimatförändringarna kommer att kräva att vi gör en omställning. Men omställningen behöver inte vara negativ – en snabbare teknologisk utveckling inom grön energi och hållbar infrastruktur skulle tvärtom kunna medföra att produktiviteten ökar, att jobben blir fler och att levnadsstandarden ökar.” Det sa Anna Breman när hon i sitt tal på Vetenskapsakademin idag diskuterade Riksbankens och andra centralbankers engagemang i klimatfrågan och hur de kan bidra till klimatpolitiken.

Datum: 2020-03-03 12:30

Talare: Anna Breman

Plats: Kungl. Vetenskapsakademien

Klimatförändringar kan hota prisstabilitet och finansiell stabilitet

Riksbanken behöver ta klimatfrågan på allvar, främst för att klimatförändringar påverkar ekonomin och därför kan komma att hota både prisstabilitet och finansiell stabilitet. Vi behöver också diskutera vad Riksbanken har för verktyg att motverka sådana hot. Dessutom är det viktigt att analysera och diskutera om Riksbanken och andra centralbanker kan göra något för att motverka klimatförändringarna i sig och i sådana fall vad.

”Jag känner mig trygg med att Riksbanken kan agera med styrka och säkerhet om en kris, klimatrelaterad eller annan, skulle hota den svenska ekonomin” fortsatte Anna Breman. Hon påpekade dock att vi behöver vara ödmjuka inför de svåra avvägningar som då kan krävas inom penningpolitiken.

Vice riksbankschef Anna Breman intervjuas om sitt tal "Så kan Riksbanken bidra till klimatpolitiken" den 5 mars 2020.

Samarbete behövs både nationellt och internationellt

Samverkan krävs för att hantera klimatförändringar. Andra politikområden har visserligen mer effektiva verktyg än centralbankerna för att minska koldioxidutsläppen och begränsa den globala uppvärmningen. ”Det hindrar dock inte Riksbanken från att bidra med de medel som faller inom vårt mandat”, påpekade Anna Breman, ”och inte heller från att aktivt samverka med andra myndigheter i Sverige och med internationella organisationer.”

Arbetet har börjat och fortsätter

Riksbanken har sedan den 1 januari 2019 en ny finansiell risk‐ och investeringspolicy som anger att förvaltningen också ska ta hänsyn till hållbarhet i valet av tillgångar i valutareserven. Riksbanken kommer också att fortsätta med forskning och analys kring effekterna av klimatförändringar på svensk och global ekonomi. ”Som centralbank kan vi dessutom analysera de finansiella marknadernas roll i omställningen till en mer hållbar framtid och samverka med andra kring regleringar av den finansiella sektorn”, avslutade Anna Breman.

Uppdaterad 2020-03-03