Skingsley: Reformer inom bostads- och skattepolitiken behövs för att lösa problemen på bostadsmarknaden

”Det finansiella systemet har med hjälp av omfattande stödåtgärder klarat sig relativt väl genom pandemin och vi har lyckats undvika en finanskris. Men riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Hushållens höga skuldsättning och storbankernas stora exponeringar mot bostäder och kommersiella fastigheter ökar sårbarheterna”. Det sa förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley när hon idag talade vid ett webbinarium på DI:s börsdag.

2021-05-27

Cecilia Skingsley intervjuas om problemen på bostadsmarknaden (4:15)

Datum: 2021-05-27 09:30

Talare: Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: Dagens Industris konferens Börsdagen (digitalt)

”Trots krisen har bostadspriserna stigit kraftigt det senaste året, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Samtidigt har bolåneräntorna inte sjunkit utan legat förhållandevis stabila. Därför är det svårt att dra slutsatsen att Riksbankens penningpolitik varit en avgörande faktor bakom den kraftiga prisuppgången på bostadsmarknaden under pandemin”, sa Skingsley.

Andra pandemirelaterade faktorer verkar i stället ha spelat en större roll. ”Åtskilliga svenskar arbetar mer hemma och kan därför vilja ha en större bostad. Dessutom har krisens negativa effekter på arbetsmarknaden i liten utsträckning berört hushåll med fast anställning, som normalt har lättare att få bolån. Pandemin har förstärkt den insider/outsider problematik vi har på bostadsmarknaden”, konstaterade Skingsley.

Penningpolitiken är ett för trubbigt verktyg för att hantera problemen på bostadsmarknaden

Att bostadspriserna har ökat under många år, beror till stor del på de strukturella problem som sedan länge präglat den svenska bostadsmarknaden. ”Vi på Riksbanken har pratat om dessa problem i över ett decennium. Men vi har inget lagligt mandat eller lämpligt verktyg för att hantera det och här blir penningpolitiken ett allt för trubbigt verktyg. Våra penningpolitiska åtgärder ger ett brett stöd till den återhämtning som nu är på god väg. Skulle vi då till exempel kraftigt höja räntan för att få ner bostadspriserna skulle den ekonomiska aktiviteten bromsa upp med högre arbetslöshet och lägre inflation som följd,”, sa Skingsley.

”För att lösa de grundläggande problemen på bostadsmarknaden behövs breda reformer inom bostads- och skattepolitiken som förbättrar balansen mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden”, sa Skingsley. ”Tänkbara åtgärder för att förbättra bostadsmarknaden är att se över regelverket kring nyproduktion av bostäder, hyressättningssystemet, beskattningen av kapitalvinster vid bostadsförsäljningar, fastighetsskatten och ränteavdragen”, fortsatte Skingsley.

En kris på fastighetsmarknaden kan hota det finansiella systemet

Utöver bostäder är även bankerna kraftigt exponerade mot kommersiella fastighetsföretag, vilket innebär att problem i fastighetssektorn kan orsaka bankerna stora kreditförluster. Många fastighetsföretag är högt belånade och är sårbara om räntorna skulle stiga snabbt eller fastighetspriserna falla kraftigt. Pandemin kan också ha påskyndat en omställning från butikshandel till e-handel och det är osäkert vilka varaktiga behov av kontorsytor som hyresgäster kommer att ha efter pandemin. ”Riksbanken är uppmärksam på fastighetsmarknaden och vilka problem den kan medföra för banksektorn”, avslutade Skingsley.

Uppdaterad 2021-05-27