Ingves: Inflationsmålspolitiken behöver uppdateras för att klara framtidens utmaningar

Inflationsmålspolitiken har varit motståndskraftig och anpassningsbar – både i normala tider och i kristider i snart 30 år. För att inflationsmålspolitiken också fortsättningsvis ska kunna hantera olika kriser behöver den uppdateras i takt med att omvärlden förändras. Vissa makrotillsynsverktyg bör ligga hos Riksbanken och utöver prisstabilitet bör finansiell stabilitet ges en viss vikt i de penningpolitiska besluten, det sa riksbankschef Stefan Ingves idag när han höll sitt årliga tal på Nationalekonomiska Föreningen.

Datum: 2022-05-31 12:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Nationalekonomiska föreningen

Ett välfungerande betalningssystem, stabila statsfinanser och verkningsfull verktygslåda har varit grundläggande förutsättningar för att inflationsmålspolitiken fungerat. Inflationen och de långsiktiga inflationsförväntningarna har i genomsnitt varit nära målet på 2 procent sedan inflationsmålet infördes och det har bidragit till att den svenska ekonomin klarat två ekonomiska kriser av olika karaktär förhållandevis bra. Stefan Ingves ser dock den stigande inflationen som en utmaning framöver:

”Inflationsmålet har aldrig testats i en höginflationsmiljö. Erfarenheterna från 1970-talet är att det kan vara mycket kostsamt att få ned inflationen om den väl bitit sig fast på höga nivåer. En annan lärdom är att penningpolitiken inte kan vara passiv om inflationen väl har börjat stiga. Penningpolitiken behöver vara proaktiv och fokusera på att motverka prisökningarna för att inte förlora sin trovärdighet.”

Stefan Ingves pekade även på att klimatförändringarna kan komma att bli en utmaning för inflationsmålspolitiken framöver. Han menade att centralbankerna behöver förbättra sina analyser och förståelse av klimatförändringarnas ekonomiska effekter och hur de påverkar förutsättningarna för de penningpolitiska målen.

Åren med inflationsmål har också lärt oss ett antal saker. Det var bland annat väldigt kostsamt att ”städa upp” efter finanskrisen och recessionen varade under lång tid. Det finansiella systemet har dessutom vuxit och imperfektionerna på finansmarknaden har ökat i betydelse. Finansiell stabilitet och penningpolitik har därför blivit allt mer sammankopplade. För att centralbanken ska kunna uppnå prisstabilitet krävs finansiell stabilitet. Med anledning av detta behöver det penningpolitiska ramverket modifieras, enligt Stefan Ingves.

”Dels bör vissa makrotillsynsverktyg, som till exempel den kontracykliska kapitalbufferten ligga hos Riksbanken. Dels bör finansiell stabilitet ges en viss vikt i de penningpolitiska besluten. Med dessa uppdateringar skulle jag bli förvånad om inte inflationsmålspolitik är penningpolitikens ”killer app” också kommande 30 år.”

Uppdaterad 2022-05-31