Erik Thedéen: Utfrågning i finansutskottet om den aktuella penningpolitiken

Det går åt rätt håll, inflationen sjunker men pristrycket är fortsatt för högt i ekonomin. Det var budskapet från direktionen när de under tisdagen deltog i årets andra utfrågning i finansutskottet om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschef Erik Thedéen och förste vice riksbankschef Anna Breman gjorde inledande presentationer inför utfrågningen.

Datum: 2023-10-17 09:00

Talare: Riksbankschef Erik Thedéen

Plats: Finansutskottet

Vi behöver se till att vi får tillbaka köpkraften igen

Erik Thedéen, riksbankschef

Erik Thedéen, riksbankschef.

Erik Thedéen sammanfattade motiven bakom den aktuella penningpolitiken. Han underströk att den kraftiga inflationsuppgången under fjolåret har sin bakgrund i både globala utbudsstörningar och en stark efterfrågan i svensk ekonomi. Utbudsstörningarna innebar stora kostnadsökningar för företagen. Den oväntat starka efterfrågan i samband med återhämtningen efter pandemin gjorde det möjligt för företagen att föra vidare dessa kostnader till konsumentpriserna i en större utsträckning än normalt. Och prisökningarna kom att spridas brett i ekonomin. Därtill har den svaga kronan bidragit till inflationsuppgången.

”När inflationen stiger kraftigt är det viktigt att penningpolitiken reagerar för att undvika att ekonomin fastnar i ett läge där hög inflation börjar framstå som normalt. Att Riksbanken successivt har höjt styrräntan dämpar inflationstrycket i ekonomin”, sa Thedéen.

”Vi ser att räntehöjningarna har effekt. Inflationen sjunker och det är välkommet. Men att KPIF-inflationen sjunker beror också mycket på att elpriserna fallit kraftigt. Den underliggande inflationen, som brukar ge en bra vägledning om vart inflationen är på väg, är fortfarande för hög.”

Direktionens prognos från räntebeslutet i september visar att styrräntan kan behöva höjas ytterligare något. Liksom tidigare underströk Thedéen att ny information och hur den påverkar konjunktur- och inflationsutsikterna avgör penningpolitikens utformning.  

”I tuffa tider utmanas de ekonomisk-politiska ramverken. Vi förstår att det är kännbart när räntorna höjs. Men kostnaden för en varaktigt allt för hög inflation är betydligt större. Vi behöver se till att vi får tillbaka köpkraften igen”, avslutade Thedéen.

Goda förutsättningar för att inflationen ska sjunka – men osäkerheten är stor

Även Anna Breman välkomnade den sjunkande inflationen. ”Inflationen är på väg ned. Men det krävs en bred nedgång för att komma tillbaka till varaktigt låg och stabil inflation.”

Hon menade att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska fortsätta att sjunka tillbaka. Producentpriser har fallit kraftigt, arbetsmarknadens parter har visat ansvarstagande och inflationsförväntningarna är stabila.

”Men vi behöver ta höjd för att det kan komma bakslag och det blir viktigt att analysera hur ny information påverkar utsikterna för konjunkturen och inflationen”.

Breman lyfte särskilt fram tre områden som hon tycker blir viktiga att följa: hushållens konsumtion och sparande, utvecklingen på arbetsmarknaden och företagens prissättningsbeteende.

”Det som avgör inriktningen på penningpolitiken vid kommande möten kommer att vara vår samlade bedömning av vart inflationen är på väg. Vår prognos är att penningpolitiken behöver vara tydligt åtstramande under en period framöver för att vi ska komma tillbaka till en varaktigt låg och stabil inflation. Det är viktigt eftersom det bäddar för ökande reallöner, konkurrenskraftiga företag och ökat välstånd.”

Uppdaterad 2023-10-17