Anna Breman besöker Karlskrona

Förste vice riksbankschef Anna Breman besökte under fredagen Karlskrona. Vid ett frukostseminarium hos Sydsvenska Handelskammaren talade hon bland annat om det ekonomiska läget och Riksbankens beredskapsarbete och särskilda ansvar för betalningar vid kris och krig.

Datum: 2024-03-08 08:00

Talare: Vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Sydsvenska Handelskammaren, Karlskrona

Det allra senaste utfallet för svensk BNP pekar på att utvecklingen under 2023 varit lite starkare än väntat och det finns tendenser till att hushållens konsumtion har bottnat och kan börja vända upp. Men det är tydligt att särskilt de räntekänsliga delarna av svensk ekonomi mattades av i fjol.

”Att efterfrågan i svensk ekonomi har dämpats bidrar till att inflationen har fallit. Även om det finns risker för bakslag tycker vi att utsikterna för att inflationen ska stabilisera sig på en låg nivå är goda. Låg och stabil inflation gör att reallönerna kan växa, hushållens köpkraft stärks. Det bidrar till att tillväxten kan komma tillbaka och arbetsmarknaden stärks på sikt” sa Breman.

Svensk export fortsätter att utvecklas relativt väl trots en svag konjunktur i omvärlden. I Sverige är både export och import beroende av sjöfarten. För 90% av svensk import och export är transporterna beroende av sjövägen, vilket innebär att störningar i denna typ av handelsflöden riskerar få stora konsekvenser för samhället. Inte minst har erfarenheter från Ukraina tydliggjort vikten av att handelsflöden fortsatt fungerar även vid krig för att upprätthålla samhällets motståndskraft och ekonomi.  

”Jag är glad att få besöka Marinbasen i samband med besöket i Karlskrona och möjligheten att få lära mig mer om Försvarsmaktens arbete med att skydda svenska vatten och våra kuster.”

I och med den nya riksbankslagen har Riksbankens fått ett tydligare ansvar vad gäller beredskap och ett utökat ansvar för att betalningar ska fungera såväl i fredstida kriser som vid höjd beredskap.

”Företag och hushåll är beroende av att betalningar fungerar väl. Till exempel kontantförsörjning är viktigt ur ett beredskapsperspektiv och Riksbanken har bland annat öppnat nya depåer. Det är också viktigt med en god dialog och samverkan myndigheter emellan för att stärka beredskapen.”

Uppdaterad 2024-03-08