Bunge: Låg och stabil inflation skapar förutsägbarhet, även för pensionsbolagen

”Försäkrings- och pensionsbolag med långsiktiga åtaganden mot de försäkrade påverkas väldigt mycket av ränteläget och inflationen. Att inflationen i februari fortsatt att sjunka i linje med våra prognoser skapar större trygghet i att inflationen kan stabiliseras vid målet, men det finns även fortsatt risker för den utvecklingen.” Det sade vice riksbankschef Aino Bunge när hon idag talade om det ekonomiska läget och penningpolitiken i ett digitalt event med Folksam och KPA Pension.

Datum: 2024-03-15 08:30

Talare: Vice riksbankschef Aino Bunge

Plats: Digitalt, arrangör Folksam

De senaste årens höga inflation och stigande räntekostnader har varit utmanande för många hushåll och företag. Försäkrings- och pensionsbolag påverkas kraftigt av en förändrad räntemiljö, både när det gäller avkastningen på tillgångarna, men även på skuldsidan när åtagandena mot försäkringstagarna värderas.

"Pensionsområdet är också ett exempel där indexering utifrån inflationen kan få stor effekt", sa Bunge. Normalt görs en årlig värdesäkring av pensioner, men det sker på olika sätt beroende på lag och avtal.

”Om värdesäkringen sker utifrån inflationen och prisbasbeloppet kan det, som vi nu har sett för kommuner och regioner, ge stora effekter när inflationen har varit den högsta på 30 år. Nu ser inflationen ut att vara på väg ner mot målet. En stabil inflation innebär att även uppräkningen av pensioner utifrån prisbasbeloppet blir mer förutsägbar.”

Enligt Bunge har risken minskat för att den höga inflationen ska bita sig fast och det senaste inflationsutfallet för februari visar att inflationen går åt rätt håll.

”Det var ett bra utfall. Att inflationen fortsätter att sjunka i linje med våra bedömningar skapar större trygghet i att inflationen kan stabiliseras vid målet. Det är något vi tar med oss inför nästa penningpolitiska beslut, då vi gör en samlad bedömning av inflationsutsikterna framöver. Där behöver vi även väga in att det finns fortsatta risker för inflationsutvecklingen, kopplat bland annat till det geopolitiska läget, men också växelkursen och de svenska företagens prissättningsbeteende.”

Försäkrings- och pensionsbolagen är också stora investerare på den svenska finansmarknaden. Och Bunge visade hur Riksbanken under det senaste året minskat sitt värdepappersinnehav genom att sälja statsobligationer.

”Försäljningarna är en del i att normalisera Riksbankens balansräkning. De har ökat mängden säkra och lätt omsättningsbara tillgångar på den svenska statspappersmarknaden, gjort att marknaderna fungerar bättre och de har även underlättat för utländska aktörer att investera i svenska tillgångar, vilket är positivt.”

Uppdaterad 2024-03-15