Årsgenomsnitt valutakurser (ackumulerat)


Hjälp & information

Sök årsgenomsnitt för valutakurser

För att söka årsgenomsnitt (ackumulerat) för valutakurser i Riksbankens databas väljer du först det år som du eftersöker i sökrutan för år, klicka på pil nedåt och markera önskat år. Välj därefter december månad för att få årsgenomsnittet för valt år. Klicka på ”Visa resultat”.

Ackumulerat årsgenomsnitt

Med ackumulerat årsgenomsnitt menas att resultatet visas som ett genomsnitt för vald period. Om till exempel december väljs visas ett årsgenomsnitt för hela året, om april väljs visas ett genomsnitt för perioden januari till april, och så vidare.     

Läs mer om att söka valutakurser på Riksbankens webbplats.

Publiceringstid

Valutakurserna som varje bankdag presenteras på Riksbankens webbplats beräknas av Nasdaq Stockholm AB och finns tillgängliga cirka klockan 12.10.

Årsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen varje år cirka klockan 12.10.

Ultimo

Ultimo är den kurs som noterades den sista bankdagen för vald period. I det här fallet visar kolumnen ultimo den kurs som noterades den sista bankdagen för valt år.

Om du inte hittar en valutakurs

Riksbanken publicerar de vanligast förekommande valutakurserna som de svenska bankerna rapporterar in till Nasdaq Stockholm AB. Om du vill ha information om en valutakurs som inte finns i Riksbankens databas kan du kontakta din affärsbank eller ett växlingskontor för mer information, eller till exempel titta på SEB Group:s webbplats

Valutorna presenteras i 1-tal eller 100-tal

För vissa valutor i Riksbankens databas anges kursen i svenska kronor mot 1 enhet av den utländska valutan, och för vissa valutor anges kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan. Anledningen till det är enbart att det är historisk praxis, och när valutakurserna hanteras i Riksbankens databas tillämpas fortfarande denna praxis. 

Valutakoder

Lista med valutakoder för de valutor som publiceras på Riksbankens webbplats finns på sidan Valutakoder

Frågor

Vid frågor om att söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas mejla till: redaktionen@riksbank.se


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

 

På den här sidan kan du söka årsgenomsnitt (ackumulerat) för valutakurser i Riksbankens databas. Årsgenomsnittet för innevarande år publiceras den sista bankdagen för året cirka klockan 12.10. För att få fram ett helt årsgenomsnitt väljs "december" för ett passerat år.

Årsgenomsnittet beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna (medelvärdet av bankernas inrapporterade valutakurser). 

Sök andra noteringar för valutakurser

På sidan Sök räntor & valutakurser kan du göra fler sökningar på valutakurser i Riksbankens databas, och till exempel få fram dagsnoteringar eller månadsgenomsnitt.

På gång: Nytt API för räntor och valutakurser

Riksbanken håller på att utveckla ett nytt och modernare API (Application Programming Interface) i syfte att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Nu finns det en betaversion av ett nytt REST API tillgängligt. Riksbankens gamla SOAP API kommer att avvecklas. 


Din sökning
Separator: