Finansiell stabilitetsrapport 2018:2

Hushållens höga och växande skuldsättning fortsätter att utgöra den största risken i svensk ekonomi. För att komma till rätta med problemen kring hushållens skuldsättning är det framför allt angeläget att åtgärder vidtas inom bostadspolitiken och skattepolitiken. Samtidigt finns det flera strukturella sårbarheter och risker kopplade till banksystemet i Sverige. Därför är det viktigt att bankerna har tillräckligt mycket kapital och själva försäkrar sig mot likviditetsrisker i olika valutor. Att risker kopplade till den internationella utvecklingen bedöms vara större än i våras gör det än mer angeläget att hantera riskerna och sårbarheterna i det svenska finansiella systemet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-11-21