Finansiell stabilitetsrapport 2022:2

Inflationen är hög och centralbankerna har därför stramat åt penningpolitiken snabbt. En viktig anledning till att inflationen stigit är Rysslands invasion av Ukraina, som bland annat har medfört stora störningar på energimarknaden i Europa. Tillväxtutsikterna i Sverige och omvärlden har försämrats och riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat. I det svenska finansiella systemet är den största risken bankernas exponering mot de högt skuldsatta fastighetsföretagen, men även hushållens höga skuldsättning gör systemet sårbart.

Riksbankens stabilitetsbedömning i korthet november 2022

Ikon jordglob

Såväl det svenska som det globala finansiella systemet står inför betydande utmaningar. Rysslands invasion av Ukraina har skapat allvarliga störningar på energimarknaden i Europa, och elpriserna är mycket volatila och periodvis på väldigt höga nivåer. Inflationen är hög och centralbankerna har därför stramat åt penningpolitiken snabbt. I flera länder har de finansiella förhållandena stramats åt väsentligt. Kombinationen av hög inflation och högre räntor har bidragit till att tillväxtutsikterna i omvärlden har försämrats.

Ikon uppåtpil och frågetecken

Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige har ökat. Efter många år med låg inflation och mycket låga räntor, stigande tillgångspriser och allt högre skuldsättning är det osäkert hur ekonomins aktörer kan hantera en snabb uppgång i inflation och räntor. Detta gäller inte minst i ljuset av de sårbarheter som under lång tid har byggts upp i det svenska finansiella systemet. Det handlar i första hand om bankernas exponering mot de högt skuldsatta kommersiella fastighetsföretagen, men även om den höga skuldsättningen bland hushållen.

Ikon två byggnader som det står bank på

Utvecklingen innebär en ökad risk för att de svenska storbankerna ska drabbas av stora kreditförluster. För att de ska kunna hantera eventuella förluster och ha fortsatt goda möjligheter att förse ekonomin med krediter är det viktigt att motståndskraften i banksektorn är god. Riksbanken anser att bankerna bör vara återhållsamma med stora utdelningar och aktieåterköp för att möjliggöra ett större finansiellt handlingsutrymme.

Ikon klubba

Det nuvarande ekonomiska och geopolitiska läget innebär att både svenska och utländska stabilitetsvårdande myndigheter måste vara vaksamma på utvecklingen och stå redo att vidta åtgärder, om situationen skulle kräva det. Riksbanken har till exempel möjlighet att tillhandahålla likviditet vid behov. Det är dock viktigt att marknadsaktörer inser att de inte alltid kan räkna med stödåtgärder, då det inte är Riksbankens uppgift att underlätta för enskilda aktörer som har tagit för stora risker.

Ikon hus

Riksbanken anser att de makrotillsynsåtgärder som Finansinspektionen har infört bör behållas. Även om de ekonomiska utsikterna har försämrats är det dessutom viktigt att vidta de strukturella åtgärder som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar skuldutveckling och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Ikon Nätverk

Cyberhotet har ökat under senare tid och det är därför viktigt att skyndsamt stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Riksbanken konstaterar att arbetet går framåt, men ambitionen och takten bör höjas. Riksbanken anser även att de svenska bankerna redan nu bör redovisa sina exponeringar mot klimatrisker enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures rekommendationer.

Ikon dokument och förstoingsglas

Företagsobligationsmarknaden behöver bli mer robust, transparent och likvid. Riksbanken uppmanar även marknadsaktörer att använda fullt ut transaktionsbaserade referensräntor, som Swestr, i finansiella kontrakt för att inte ligga efter omvärlden i användningen av sådana räntor. För att främja en sådan övergång har Riksbanken inrättat ett forum för marknadens aktörer.

Stefan Ingves intervjuas om finansiell stabilitet, november 2022

Pressträff om finansiell stabilitet

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-11-09