1973 - Bretton Woods går i graven

Bensinstation med skylt: Pumps closed

1973 var ett händelserikt år. Efterkrigstidens internationella valutasamarbete Bretton Woods gick i graven och Sverige anslöt sig till valutaormen, Europeiska Gemenskapens, EG:s, valutasamarbete

Inflationstrycket i världsekonomin ökade mot slutet av 1960-talet, bland annat som en följd av att USA utnyttjade dollarns ställning som reservvaluta till att finansiera Vietnamkriget. Bretton Woods-systemets sönderfall accelererade 1971 då President Nixon upphävde rätten att lösa in dollar mot guld. I mars 1973 gick systemet med fasta dollarbaserade växelkurser definitivt i graven och dollarn fick flyta fritt mot andra valutor.

Sverige anslöt sig då till valutaormen, Europeiska Gemenskapens, EG:s, valutasamarbete som bara tillät medlemsländernas valutor att röra sig mot varandra inom ett snävt intervall.

År 1973 införde de oljeexporterande ländernas organisation OPEC också för första gången ett oljeembargo, vilket ledde till en oljeprischock, stigande inflation och Västeuropas första egentliga konjunkturnedgång sedan andra världskriget.

I Sverige hade Bretton Woods-systemet med fasta växelkurser bidragit till en lugn löneutveckling under 1950 och 1960-talen. Med fast växelkurs var det nämligen produktiviteten och inflationen som avgjorde hur mycket exportindustrins löner kunde öka utan att konkurrenskraften urholkades. Nu ökade kraven på kraftiga löneökningar och Sveriges konkurrenskraft minskade avsevärt. Något som statsmakterna under senare delen av 1970-talet och lång tid därefter försökte återställa med devalveringar.