2015 - Negativ reporänta införs

Den allt lägre inflationstakten ledde till en rad sänkningar av reporäntan. I februari 2015 blev reporäntan för första gången negativ. Riksbanken började också köpa statsobligationer för att sänka det allmänna ränteläget i ekonomin.

Efter det att nollräntan införts i oktober 2014 ökade osäkerheten i världsekonomin ytterligare och inflationstrycket fortsatte att vara alldeles för lågt. Riksbanken tog då det drastiska steget att införa negativ reporänta, -0,10. Det var första gången i Sveriges historia som vi hade en negativ ränta. Räntan bedömdes därmed vara nära sin nedre gräns.

Men för att göra penningpolitiken ännu mer expansiv beslutades dessutom om köp av statsobligationer. Dessa köp ökar penningmängden i ekonomin och driver därmed på inflationen. Inte heller denna gång var Riksbanken ensam i sitt agerande. Direkta köp på obligationsmarknaderna, kallade kvantitativa lättnader, hade redan gjorts i stor skala av både den amerikanska centralbanken Federal Reserv och dess europeiska motsvarighet Europeiska centralbanken, ECB.