Avdelningen för betalningar

Avdelningen för betalningar

Christina Wejshammar

Avdelningen för betalningar (AFB) tillhandahåller betalningssystemet RIX där banker och andra kreditinstitut genomför stora betalningar i svenska kronor, ansvarar för Riksbankens kontantförsörjning och samordnar krisberedskapen i det centrala betalningssystemet. AFB verkar även för att driva utvecklingen på betalningsmarknaden. Samtliga ansvarsområden syftar till att säkerställa att betalningar ska kunna göras på ett säkert och effektivt sätt.

Betalningssystemet RIX underlättar för marknadsaktörerna att genomföra finansiella överföringar sinsemellan utan kredit- eller likviditetsrisker. AFB driver RIX och lämnar intradagskrediter i anslutning till RIX och administrerar de säkerheter som Riksbankens motparter ställer till förmån för Riksbanken.

Riksbanken har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt i Sverige och ansvarar för landets kontantförsörjning. AFB utför uppgifterna rörande kontantförsörjning vilket innebär bland annat att tillhandahålla sedlar och mynt samt att lösa in ogiltiga och skadade sedlar och minnesmynt.

Till avdelningens ansvar för samordning av den finansiella sektorns krisberedskap och totalförsvar ligger även Riksbankens arbete med civilt försvar samt samordning av åtgärder för att förebygga och hantera allvarliga fel, avbrott eller störningar i det centrala betalningssystemet.

Avdelningen följer utvecklingen på betalningsmarknaden, både i Sverige och internationellt, för att vid behov kunna anpassa vår verksamhet, föreslå policyåtgärder och verka för att driva utvecklingen på betalningsmarknaden. Delar av avdelningens analys publiceras i den årliga rapporten Så betalar svenskarna.

Organisation

Christina Wejshammar är avdelningschef från och med den 7 april 2014.

Avdelningen består av fem enheter:

  • Analys och policy
  • Beredskap och samverkan
  • Inlösen av kontanter
  • Kontanthantering och analys
  • RIX