Avdelningen för finansiell stabilitet

Avdelningen för finansiell stabilitet

Olof Sandstedt

Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) bidrar i arbetet med att ta fram det material som direktionen behöver för att arbeta med Riksbankens lagstadgade uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

AFS arbetar för att Riksbanken på ett tidigt stadium ska identifiera sårbarheter och risker som kan leda till att det finansiella systemet blir instabilt eller ineffektivt. AFS ansvarar också för att se till att Riksbanken ska kunna hantera en finansiell kris, om en sådan trots allt skulle uppstå. Delar av avdelningens analyser och slutsatser presenteras bland annat i rapporten Finansiell stabilitet, i direktionsledamöters tal och i konsultations- och remissvar.

Avdelningen arbetar i nära samarbete med andra myndigheter i Sverige, svenska banker och med andra aktörer på de finansiella marknaderna. Avdelningen deltar även aktivt i internationella organisationer som arbetar med finansiell stabilitet så som IMF, Bank for International Settlements (BIS) och European Systemic Risk Board (ESRB).

Organisation

Olof Sandstedt är avdelningschef från och med 14 november 2017.

Förutom en stab av rådgivare består avdelningen av fyra enheter:

  • Bankenheten
  • Likviditet- och strategienheten
  • Finansiella strukturenheten
  • Systemriskenheten