Avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för penningpolitik

Chef: Åsa Olli Segendorf

Förutom en stab av rådgivare och sekreterare består avdelningen av fem enheter:

  • Ekonomisk-politisk analys
  • Forskning
  • Penningpolitisk strategi
  • Prognoser och makroanalys
  • Statistik

Åsa Olli Segendorf är avdelningschef sedan den 1 augusti 2023.

Avdelningen för penningpolitik (APP) tar fram de underlag som direktionen behöver för att fatta penningpolitiska beslut. Avdelningen sammanställer också den statistik över finansiella marknader och ekonomisk utveckling som behövs dels för detta syfte, dels för att motsvara internationella krav på centralbankers statistik i stort.

APP tar fram flera olika underlag till direktionen. Det viktigaste är en prognos av hur inflationen och konjunkturen kommer att utvecklas i Sverige och omvärlden. Eftersom ekonomin är ganska komplex används förenklade samband – ekonomiska och statistiska modeller med goda prognosegenskaper.

Dessa prognoser ligger till grund för de bedömningar som Riksbanken slutligen presenterar i den penningpolitiska rapporten. Till de penningpolitiska rapporterna skriver avdelningen även utkast till fördjupningsrutor, som lyfter fram och fördjupar analysen kring vissa viktiga frågor. Avdelningen skriver också protokoll vid direktionens penningpolitiska sammanträden och underlag till de tal som direktionens medlemmar håller.

Avdelningen ansvarar också för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiska centralbyrån producerar och publicerar statistiken, men Riksbanken ansvarar för kvalitet och utveckling samt internationellt samarbete kring dessa frågor.