Riksbankens kommunikationspolicy

Kommunikation är ett viktigt strategiskt verktyg i Riksbanken. Riksbankens kommunikationspolicy ska säkerställa att Riksbankens kommunikation är tydlig, genomtänkt och förtroendeskapande.

Målet med Riksbankens kommunikation är att:

  • Ge Riksdagen, allmänheten och medierna möjlighet att förstå, granska och
    utvärdera Riksbankens arbete.
  • Bidra till en god kunskap och därigenom ett högt förtroende för Riksbankens
    verksamhet, analys och policybeslut.
  • Ge medarbetarna relevant information så att de kan utföra sitt arbete, känna
    delaktighet, arbetsglädje och motivation.

 


Riksbankens kommunikationspolicy handlar om såväl intern som extern kommunikation. Policyn uttrycker ett förhållningssätt som beskriver Riksbankens kommunikation. Utöver detta har varje medarbetare på Riksbanken grundlagsskyddad meddelarfrihet enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Riksbankens kommunikationspolicy ses över en gång om året.

Uppdaterad 2021-01-12