Riksbankens kommunikationspolicy

Kommunikation är ett viktigt strategiskt verktyg i Riksbanken. Denna policy ska säkerställa att Riksbankens kommunikation är tydlig och genomtänkt. Ledorden är öppen och tydlig.

Syftet med Riksbankens kommunikation är att förklara hur och varför Riksbanken arbetar med sina två huvuduppdrag – att pengar ska behålla sitt värde och att företag och hushåll ska kunna lita på att det finansiella systemet fungerar väl. Den ska också bidra till kvalitet och effektivitet internt.

Målet med Riksbankens kommunikation är att:

  • Ge allmänheten och uppdragsgivaren, riksdagen, möjligheter att förstå,
    granska och utvärdera Riksbankens arbete.
  • Bidra till ett högt förtroende för Riksbankens verksamhet.
  • Bidra till förståelse och förutsägbarhet kring penningpolitiken och sprida kunskap om det finansiella systemets stabilitet.
  • Ge medarbetarna relevant information så att de kan utföra sitt arbete, känna delaktighet, arbetsglädje och motivation.

 


Riksbankens kommunikationspolicy handlar om såväl intern som extern kommunikation. Policyn uttrycker ett förhållningssätt som beskriver Riksbankens kommunikation. Utöver detta har varje medarbetare på Riksbanken grundlagsskyddad meddelarfrihet enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Riksbankens kommunikationspolicy ses över en gång om året.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-03