Penningpolitisk rapport, november 2021

Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser. Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och att under första kvartalet 2022 köpa obligationer för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav. Direktionens prognos är att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, vartefter det gradvis minskar, och att reporäntan höjs under senare delen av 2024. Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet på sikt.

Reporänta

0%
Gäller från den 1 december 2021

Reporänta, tabell

Penningpolitiken november 2021

Ikon upp och ner pil

Efterfrågan på såväl varor som tjänster har varierat mycket under pandemin. Konsumtionen av tjänster föll kraftigt när stora delar av samhällen delvis eller helt stängde ner. Varukonsumtionen föll inte alls lika mycket, samtidigt som konsumtionen växlade från tjänster till varor. I takt med att de flesta länder har lättat på restriktionerna som har hämmat den ekonomiska utvecklingen har efterfrågan stigit hastigt. Att tjänstesektorerna gradvis har öppnat upp har inneburit att BNP-tillväxten i omvärlden har varit hög under första halvåret i år.

Ikon fraktfartyg

De snabba rörelserna har inneburit att de globala logistikkedjorna blivit ansträngda. Produktionen och varuhandeln har begränsats av brist på insatsvaror, som halvledare, och av fraktbolagens svårigheter att möta efterfrågan. På många håll har det uppstått flaskhalsar även i tjänsteproduktionen. Utbudsstörningarna skapar motvind för tillväxten men under nästkommande år väntas dessa problem avta när konsumtionsmönstren blir mer normala, efterfrågan växer långsammare och produktionskapaciteten anpassas.

Ikon elpris

Svårigheterna att möta den snabbt stigande efterfrågan på varor har lett till kraftiga uppgångar i råvaru- och transportpriser, vilket också med viss fördröjning medfört att producentpriserna stigit. Det börjar synas vissa tecken på att konsumentpriserna för till exempel varor stiger snabbare till följd av utbudsproblemen men det finns dock skillnader mellan olika länder. I Sverige och euroområdet har effekterna på konsumentpriserna hittills huvudsakligen berott på snabbt stigande energipriser. Energipriserna väntas inte fortsätta stiga lika snabbt nästa år.

Ikon inflation

Inflationen rensad för energipriser väntas fortsätta att stiga något och vara strax över 2 procent till slutet av nästa sommar. När utbudsproblemen avtar väntas även KPIF-inflationen exklusive energi sjunka tillbaka en del. För att inflationen ska vara nära inflationsmålet på lite sikt behöver penningpolitiken ge ett fortsatt stöd till ekonomin.

Ikon klubba

Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan på noll procent. Det program för köp av värdepapper som inleddes i mars 2020 löper ut den 31 december. Direktionen har beslutat att Riksbanken det första kvartalet 2022 ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor för att kompensera för kommande förfall. Direktionens prognos är att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det därefter gradvis minskar. Prognosen för reporäntan indikerar att reporäntan kommer att höjas under senare delen av 2024.

Pressträff med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, om det penningpolitiska beslutet.

Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet, november 2021.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-11-26