Protokoll från det penningpolitiska mötet den 24 november 2021

Pressmeddelande, Protokoll För att inflationen ska vara nära inflationsmålet på lite sikt behöver penningpolitiken ge ett fortsatt stöd till ekonomin. Vid det penningpolitiska mötet den 24 november beslutade Riksbankens direktion därför att hålla reporäntan oförändrad på noll procent och att under första kvartalet 2022 köpa obligationer för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav.

Ledamöterna noterade att konjunkturen är stark och att de kraftiga svängningarna i den globala efterfrågan har resulterat i flaskhalsar i produktionen. Dessa har också lett till stora uppgångar i råvaru- och transportpriser, samt till snabbt stigande producentpriser. I de flesta länder har konsumentpriserna stigit, men direktionens ledamöter konstaterade att det finns tydliga skillnader i utvecklingen mellan olika länder. I USA har det till exempel skett en bredare prisuppgång medan inflationsuppgången i euroområdet och Sverige främst har drivits av snabbt stigande energipriser.

Ledamöterna diskuterade inflationens drivkrafter och om den högre inflationstakten kan förväntas vara tillfällig eller mer varaktig. De konstaterade att i prognosen faller KPIF-inflationen tillbaka till en ganska låg nivå under nästa år, när bidraget från energipriserna minskar och balansen mellan efterfråge- och utbudsförhållandena förbättras. För att inflationen varaktigt ska vara nära inflationsmålet behövs en mer bestående uppgång i kostnadstrycket. Därför behöver de finansiella förhållandena vara fortsatt expansiva.

Alla ledamöter stod bakom beslutet att behålla reporäntan oförändrad på noll procent och att köpa obligationer under första kvartalet för att kompensera för kommande förfall. Prognosen för reporäntan indikerar att räntan kommer att höjas under den senare delen av 2024 och prognosen för innehavet av värdepapper är att det kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och därefter gradvis minska. Några ledamöter framförde nyanser kring innehavet och ansåg att det skulle kunna bli aktuellt att trappa ner köpen ytterligare under nästa år.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-12-06