Riksbankens åtgärder under coronapandemin

Riksbanken satte in ett stort antal åtgärder under 2020 för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och stödja svensk ekonomi. Genom dessa åtgärder har Riksbanken bidragit till att underlätta tillgången på krediter och likviditet. Detta har minskat riskerna för att brist på pengar och kraftigt stigande räntor skulle förvärra läget. Åtgärderna har succesivt avslutats i takt med en förbättrad situation och därmed minskade behov. Riksbankens bedömning är att innehavet av värdepapper bör minska under 2022. Prognosen är att innehavet kommer att fortsätta minska efter 2022. Detta bidrar till att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet på lite sikt.

Pågående åtgärder

Köp av värdepapper

Riksbanken avser att under andra halvåret 2022 minska köpen med tre fjärdedelar jämfört med de köp som genomfördes under det första halvåret och köpa obligationer för 18,5 miljarder kronor. Köpen inkluderar statsobligationer, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), kommunobligationer och företagsobligationer.   

Riksbankens köp av värdepapper

Samlingssida med information om Riksbankens köp av värdepapper

Köp av statsobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av statsobligationer

Köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Läs mer om Riksbankens köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Köp av företagsobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av företagsobligationer

Köp av kommunobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av kommunobligationer

 

Sänkt utlåningsränta över natten till bankerna

Riksbanken har sänkt utlåningsräntan över natten för bankerna från reporäntan +0,75 procentenheter (före coronapandemin) till reporäntan +0,10 procentenheter för att säkerställa att dagslåneräntan på marknaden för svenska kronor hamnar nära reporäntan. Åtgärden görs också för att det ska vara billigare för bankerna att få tillgång till kredit över natten. 

Läs mer på sidan Penningpolitiska instrument

Avslutade åtgärder

Grafiken visar de beslutade ramarna för enskilda åtgärdsprogram och hur mycket som totalt har utnyttjats i de olika programmen. Köp av stats-, bostads-, kommun- och företagsobligationer samt företagscertifikat – ram: 700 mdr SEK, totalt köpt: 668* mdr SEK. Lån till banker för att stödja företagsutlåning – ram: 500 mdr SEK utnyttjat: 165 mdr SEK. Ökad tillgång till likviditet – ram: obegränsat, utnyttjat: 31,7 mdr SEK. Lån i amerikanska dollar – ram: 60 mdr USD, utnyttjat: 2 mdr USD.

Beloppen i den övre raden visar de beslutade ramarna för Riksbankens enskilda åtgärder och beloppen i den undre raden visar hur mycket som totalt har utnyttjats i de olika programmen. När det gäller köpen av räntebärande värdepapper är ramen på 700 miljarder satt utifrån totala köp av statsobligationer, säkerställda obligationer samt kommunobligationer, för statsskuldsväxlar och företagscertifikat avses innehav.

*)Totalt utnyttjad volym påverkas av att Riksbankens innehav av företagscertifikat är 0 miljarder kronor, jämfört med erbjudandet att inom ramen inneha upp till 32 miljarder kronor.

 

Utökade köp av värdepapper

Riksbanken avsåg att fram till den 31 december 2021 köpa värdepapper för upp till 700 miljarder kronor utöver planerade köp före coronapandemin. Syftet var att underlätta kreditförsörjningen och mildra nedgången i ekonomin. Detta inkluderade köp av statsobligationer, statsskuldväxlar, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), kommunobligationer och företagspapper (företagscertifikat och företagsobligationer).     

Riksbankens utökade köp av värdepapper

Samlingssida med information om Riksbankens köp av värdepapper

Köp av statsobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av statsobligationer

Köp av statsskuldväxlar

Läs mer om Riksbankens köp av statsskuldväxlar

Köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Läs mer om Riksbankens köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Köp av företagscertifikat

Läs mer om Riksbankens köp av företagscetrifikat

Köp av företagsobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av företagsobligationer

Köp av kommunobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av kommunobligationer

 

Lättade krav på säkerheter för att låna hos Riksbanken

Riksbanken lättade på kraven kring vilka säkerheter bankerna kan använda när de lånar av Riksbanken. Anledningen var att bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor kunde behöva stärkas i samband med coronapandemin. Från och med januari 2022 kommer säkerhetskraven att återgå till de som gällde innan coronapandemin.

Läs mer på sidan Säkerheter

 

 

 

Lån till Banker för att stödja företagsutlåning

Riksbanken erbjöd bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas företagsutlåning. Programmet är avslutat.

Läs mer om Riksbankens lån till bankerna för att stödja företagsutlåningen

 

 

 

Lån i amerikanska dollar

Riksbanken erbjöd bankerna att låna upp till 60 miljarder amerikanska dollar mot säkerhet. Syftet var att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet. Programmet är avslutat.

Läs mer om Riksbankens åtgärd att erbjuda lån i amerikanska dollar

 

 

Riksbanken lånar ut obegränsat med kronor mot säkerhet

Riksbanken erbjöd bankerna att månadsvis låna en obegränsad mängd kronor mot säkerhet med tre respektive sex månaders löptid till reporäntan. Syftet var att underlätta deras finansiering och därmed deras roll som kreditförsörjare till svenska företag. Programmet är avslutat.

Läs mer om månadsvisa marknadsoperationer på längre löptid i kronor

 

Fler banker och kreditinstitut får möjlighet att låna pengar hos Riksbanken

Riksbanken gav svenska kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn möjlighet att bli tillfälliga penningpolitiska motparter till Riksbanken. Även tillfälliga penningpolitiska motparter fick möjlighet att delta i programmet för utlåning till icke-finansiella företag via banker. Möjligheten att bli tillfällig penningpolitisk motpart har upphört.

Läs mer om tillfälliga penningpolitiska motparter

 

Schema för marknadsoperationer

2022 (uppdateras veckovis)

Marknadsoperationer

2021

Marknadsoperationer under 2021

2020

Marknadsoperationer 2020
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-06-30