Riksbankens åtgärder under coronapandemin

Riksbanken har satt in ett stort antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och stödja svensk ekonomi. Genom våra åtgärder bidrar vi till att underlätta tillgången på krediter och likviditet. Det minskar riskerna för att brist på pengar och kraftigt stigande räntor förvärrar läget.

Grafiken visar de beslutade ramarna för enskilda åtgärdsprogram och hur mycket som hittills utnyttjats av dessa program. Lån till banker för vidareutlåning till företag – ram: 500 mdr SEK utnyttjat: 165 mdr SEK. Köp av stats-, bostads- och kommunobligationer – ram: 500 mdr SEK, utnyttjat: 195 mdr SEK. Ökad tillgång till likviditet – ram: obegränsat, utnyttjat: 29 mdr SEK. Lån i amerikanska dollar – ram: 60 mdr USD, utnyttjat: 2 mdr USD.

Ikonerna visar de beslutade ramarna för enskilda åtgärdsprogram och hur mycket som hittills utnyttjats av dessa program. Siffrorna över utnyttjandet uppdateras veckovis och anger totala köp respektive total utlåning sedan åtgärderna infördes. Den totala ramen för åtgärdsprogrammen uppgår till omkring 1 600 miljarder kronor (här ingår även utlåningen i amerikanska dollar omräknat till svenska kronor).

 

Program för företagsutlåning via bankerna

Riksbanken erbjuder bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag.

Läs mer om Riksbankens lån till bankerna för vidareutlåning till företag

 

 

 

Utökade köp av värdepapper

Riksbanken avser att fram till den 30 juni 2021 köpa värdepapper för upp till 500 miljarder kronor utöver planerade köp före coronapandemin. Syftet är att underlätta kreditförsörjningen och mildra nedgången i ekonomin. Detta inkluderar köp av statsobligationer, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), kommunobligationer och företagspapper (företagscertifikat och företagsobligationer).  

Köp av statsobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av statobligationer

Köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Läs mer om Riksbankens köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Köp av företagspapper

Läs mer om Riksbankens köp av företagspapper

Köp av kommunobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av kommunobligationer

 

Lån i amerikanska dollar

Riksbanken erbjuder bankerna att låna upp till 60 miljarder amerikanska dollar mot säkerhet. Syftet är att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet.

Läs mer om Riksbankens åtgärd att erbjuda lån i amerikanska dollar

 

 

Riksbanken lånar ut obegränsat med kronor mot säkerhet

Riksbanken erbjuder bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd kronor mot säkerhet med tre respektive sex månaders löptid till reporäntan. Syftet är att underlätta deras finansiering och därmed deras roll som kreditförsörjare till svenska företag.

Läs mer om veckovisa marknadsoperationer på längre löptid i kronor

 

Fler banker och kreditinstitut får möjlighet att låna pengar hos Riksbanken

Riksbanken ger svenska kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn möjlighet att bli tillfälliga penningpolitiska motparter till Riksbanken. Även tillfälliga penningpolitiska motparter får möjlighet att delta i programmet för utlåning till icke-finansiella företag via banker. 

Läs mer om tillfälliga penningpolitiska motparter

 

 

Lättade krav på säkerheter för att låna hos Riksbanken

Riksbanken har lättat på kraven kring vilka säkerheter bankerna kan använda när de lånar av Riksbanken. Anledningen är att bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor kan behöva stärkas i samband med coronapandemin. 

Läs mer på sidan Säkerheter

 

 

 

Sänkt utlåningsränta över natten till bankerna

Riksbanken har sänkt utlåningsräntan över natten för bankerna från reporäntan +0,75 procentenheter (före coronapandemin) till reporäntan +0,10 procentenheter för att säkerställa att dagslåneräntan på marknaden för svenska kronor hamnar nära reporäntan. Åtgärden görs också för att det ska vara billigare för bankerna att få tillgång till kredit över natten. 

Läs mer på sidan Penningpolitiska instrument

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-09-07