Direktionens möte 12 juni 2017

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande

Kerstin af Jochnick

Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Mikael Apel (§ 4e)
Pether Burvall (§ 4a)
Carl-Andreas Claussen (§§ 1-3)
Heidi Elmér (§§ 1-4d)
Ann Fridell (§ 4f)
Kerstin Haglund
Marie Hesselman (§§ 1-3)
Leif Jacobsson (§ 4f)
Maria Johansson (§ 4b)
Henrik Jönsson
Björn Lagerwall (§§ 1-3)
Josefin Ljung (§ 4b-d)
Anja Marletta (§ 4b-d)
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver (§§ 4 f-7)
Mithra Sundberg (§ 4b-d)
Britt-Marie Svensson (§ 4b-d)
Lisa Tilly (§ 4b)
Christina Wejshammar (§ 4f)
Anders Vredin (§§ 1-4d)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Riksbanksstudie om Riksbankens erfarenheter av att publicera reporänteprognoser

Marie Hesselman, avdelningen för marknader, presenterade riksbanksstudie om Riksbankens erfarenheter av att publicera reporänteprognoser, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Rapporter

a) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2017, protokollsbilaga B.

b) Lisa Tilly, avdelningen för marknader, redogjorde för den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 1 2017, se särskilt protokoll.

c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, rapporterade om riskläget för den finansiella och operativa verksamheten under tertial 1 2017, se särskilt protokoll.

d) Britt-Marie Svensson, stabsavdelningen, lämnade en statusuppdatering för intern styrning och kontroll under tertial 1 2017, se särskilt protokoll.

e) Mikael Apel, avdelningen för penningpolitik, informerade om resultatet av finansutskottets utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016, protokollsbilaga C.

f) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningsmedel och kontanter, informerade om status i sedel- och myntutbytet.

g) Pernilla Meyersson, tf chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid mötena den 24 maj, den 30 maj samt den 7 juni.

h) Henry Ohlsson rapporterade från möte i Advisory Technical Committee 29-30 maj i Frankfurt och från möte med Financial Stability Boards Regional Consultative Group i Oslo den 2 juni.

i) Per Jansson informerade från Ekonomiska finansiella kommitténs möte i Bled den 9 juni.

§5. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

  • Riksbanksstudie om Riksbankens erfarenheter av att publicera reporänteprognoser
  • Verksamhets- och budgetuppföljning T1
  • Finansiell tillgångsförvaltning T1
  • Riskrapport T1
  • ISK-rapport T1
  • FiU:s betänkande 2016/17:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016
  • Status sedel- och myntutbytet

§6. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund

 

Justeras

Stefan Ingves                                          Per Jansson

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02