Nytt globalt regelverk för banker på plats – Basel III

Nyhet Efter finanskrisen inleddes ett omfattande reformarbete inom Baselkommittén för att stärka motståndskraften i det globala finansiella systemet. Det har resulterat i en ny överenskommelse – det så kallade Basel III-regelverket, vars sista delar nu färdigställts.

Riksbanken välkomnar överenskommelsen som syftar till att göra internationellt verksamma banker mer motståndskraftiga mot finansiella kriser. Sverige är ett litet land med ett stort finansiellt system och ett stort utlandsberoende. Vi har därför stor nytta av robusta globala minimistandarder för bankers kapital och likviditet.

"Vi lever i en global ekonomi. Finansiella kriser i en del av världen kan få konsekvenser för den finansiella stabiliteten och ekonomiska tillväxten i andra regioner. Banker som får problem i andra länder kan få allvarliga konsekvenser för Sverige. En förstärkning av det globala regelverket för bankers kapitaltäckning och likviditet är därför bra. Det främjar den finansiella stabiliteten och långsiktiga ekonomiska tillväxten i Sverige", säger förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-01-09