Marknaden delad i sin syn på hur väl räntemarknaden fungerar

Nyhet Riksbankens finansmarknadsenkät visar att det är ungefär lika många marknadsaktörer som upplever att räntemarknaden fungerar bra som upplever att den fungerar dåligt. Bristande likviditet anges som den vanligaste orsaken till en dåligt fungerande räntemarknad och som en anledning till det anges Riksbankens obligationsköp. En kraftigt försämrad utveckling i svenska bostads- och fastighetspriser ses som den största risken för det svenska finansiella systemet.

Det är ungefär lika många av marknadsaktörerna som anser att räntemarknaden fungerar bra eller mycket bra som de som tycker att den fungerar dåligt eller mycket dåligt. En majoritet av de senare anger begränsad eller dålig likviditet som främsta anledning till att räntemarknaden fungerar dåligt och flera nämner Riksbankens statsobligationsköp som en av orsakerna. Många anser även att en eventuell normalisering av Riksbankens expansiva penningpolitik med räntehöjningar och kvantitativ åtstramning kan få marknaden att fungera bättre det kommande halvåret.

Bostads- och fastighetsmarknaden – den främsta riskfaktorn

Marknadsaktörerna ser en kraftigt försämrad utveckling på den svenska bostads- och fastighetsmarknaden som den främsta riskfaktorn för det svenska finansiella systemet. Bland andra händelser som riskerar att påverka det finansiella systemet negativt framöver nämns kredit- och likviditetsrisker, marknadsrisker från exempelvis Storbritanniens utträde ur EU, samt ökande regulatoriska krav.

Majoritet av aktörerna beskriver sitt risktagande som lågt eller neutralt

De flesta marknadsaktörer beskriver sitt generella risktagande på marknaden som lågt eller neutralt, och endast ett fåtal aktörer anser att deras generella risktagande är högt eller mycket högt. En klar majoritet av de som svarat på enkäten anser sig ha minskat sitt risktagande eller säger sig ta lika stora risker som tidigare. De flesta aktörer anser sig generellt vara väl förberedda för att hantera potentiella risker så som kredit- och motpartsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och legala risker. Var sjätte aktör uppger sig vara dåligt förberedd för cyberrisker.

Diagram: Vad är er bedömning av den svenska räntemarknadens funktionssätt idag?


 


Med start hösten 2018 skickar Riksbanken ut en återkommande enkät (Finansmarknadsenkäten) till aktörer aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknadernas funktionssätt, marknadsaktiviteten och vilka risker som de upplever finns framöver i det svenska finansiella systemet. Jämfört med den tidigare Riskenkäten är Finansmarknadsenkäten baserad på en uppdaterad enkät som omfattar funktionssätt, marknadsaktivitet, risker, risktagande och andra övergripande frågor på både ränte- och valutamarknaden. I denna rapport redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 6 november till 16 november 2018. Enkäten skickades ut till 99 aktörer, både svenska och utländska, som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Svarsfrekvensen uppgick till 56 procent. Rapporten baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-12-12