Nya enkätdata belyser företagens prissättning

Ekonomisk kommentar, Nyhet Det är svårt att få en fullständig bild av inflationens drivkrafter. Resultaten av bedömningarna kan också variera beroende på vilka modeller eller statistiska tekniker som används. För att bättre förstå vad som ligger bakom företagens prissättning införde Riksbanken under 2015 nya återkommande frågor i Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutets undersökning om företagens syn på ekonomin. Denna ekonomiska kommentar presenterar den nya informationen från Konjunkturbarometern.

Resultatet från enkätsvaren pekar på att utländskt och inhemskt kostnadstryck har bidragit till att priserna har ökat inom handeln. Högre efterfrågan och högre inhemska kostnader har bidragit till att priserna har ökat i tjänstebranscherna. Samtidigt har konkurrensen ändå hållit tillbaka pristrycket i dessa branscher. Resultatet bekräftar i stort resultaten från Riksbankens makroekonomiska modeller. På sikt är förhoppningen att svaren på de nya frågorna ska kunna användas i modeller för prognoser på kort sikt och möjliggöra nya analyser av inflationsutvecklingen.


Av Erik Frohm, Mårten Löf och Markus Tibblin, som är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-09-11