Det behövs ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Nyhet Riksbanken föreslår att det tillsätts en expertutredning som ser över hur ny statistik över hushållens tillgångar och skulder kan samlas in. Statistiken skulle förbättra Riksbankens och Finansinspektionens möjligheter att upprätthålla stabilitet i det finansiella systemet. Förslaget förs fram i en framställan till riksdagen som stöds av Statistiska centralbyrån och Finansinspektionen.

I Sverige saknas idag kunskap om vilka grupper av hushåll som är högt skuldsatta, hur stor omfattningen är och hur sårbara de är för störningar i ekonomin. Det saknas också tydligt lagstöd för svenska myndigheter att samla in de uppgifter som är nödvändiga för att få fullgod statistik på detta område.

Riksbanken anser att detaljerade uppgifter om hushållens tillgångar och skulder väsentligt skulle stödja en fördjupad finansiell analys och stärka Riksbankens och Finansinspektionens möjligheter att motverka finansiell instabilitet. I framställan lyfts Statistiska centralbyrån som den sannolikt mest lämpade myndighet att samla in denna typ av uppgifter.

”Genom analys baserad på mikrodata om hushållens tillgångar och skulder ges Riksbanken bättre möjligheter att bedriva en väl avvägd penningpolitik och Finansinspektionen bättre möjligheter att utvärdera effekter av olika makrotillsynsåtgärder. Även andra myndigheter skulle ha användning av statistiken”, säger Jyry Hokkanen, chef för statistikenheten på Riksbanken.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-05-14