En kombination av statistik ger en bättre bild av utvecklingen på arbetsmarknaden

Ekonomisk kommentar, Nyhet SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) är det officiella måttet för arbetslösheten och sysselsättningen i Sverige. Men det finns även registerbaserad statistik som kan användas för att nyansera och komplettera bilden av utvecklingen på arbetsmarknaden.

Hur arbetsmarknaden utvecklas är viktigt för penningpolitiken. Det finns flera statistikkällor som kan användas för att mäta utvecklingen av arbetslösheten och sysselsättningen i Sverige. I AKU sker insamlingen av data via telefonintervjuer medan till exempel Arbetsförmedlingens statistik bygger på myndighetens register över inskrivna arbetslösa.

Den ekonomiska kommentaren ”Utvecklingen på arbetsmarknaden enligt olika statistikkällor” beskriver vilka skillnader och likheter det finns mellan registerbaserad och intervjubaserad arbetsmarknadsstatistik, hur utvecklingen av arbetslöshet och sysselsättning ser ut enligt dessa och vad dessa statistikkällor används till.

Definitionerna av sysselsättning och arbetslöshet skiljer sig åt mellan AKU och den registerbaserade statistiken. Trots det visar de olika statistikkällorna en liknande utveckling för den totala sysselsättningen och arbetslösheten. Men när det gäller olika grupper i samhället, framför allt unga och utrikes födda, skiljer sig utvecklingen åt beroende på vilken statistikkälla som används. Enligt AKU är arbetslösheten bland unga högre än den är i Arbetsförmedlingens statistik. När det gäller arbetslösheten bland utrikes födda är förhållande det omvända – i AKU är den lägre än den är i statistiken från Arbetsförmedlingen.


Av Iida Häkkinen Skans, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-09-27