EU:s bankpaket ställer nya krav på svenska banker

Ekonomisk kommentar, Nyhet Bankpaketet är samlingsnamnet på flera kommande förändringar av europeiska regelverk som banker måste uppfylla för att vara verksamma i EU. Syftet med paketet är att stärka banksektorns motståndskraft mot finansiell stress.

Bankpaketet innebär övergripande förändringar av reglerna för bankernas kapitalkrav, bankernas långfristiga finansiering samt bankernas beredskap för att hantera en eventuell kris.

Paketet kommer att implementeras stegvis i EU:s medlemsstater under de kommande två åren. Vissa delar blir direkt bindande i medlemsstaterna och andra delar måste först implementeras i respektive lands nationella lagstiftning.

För svenska banker innebär bankpaketet bland annat:

  • Införandet av ett bruttosoliditetskrav som betyder att bankerna måste ha kapital på minst 3 procent i förhållande till sina totala exponeringar.
  • Nya regler kring löptiden på bankernas finansiering som innebär att en viss andel av bankernas utlåning som har en löptid som överstiger ett år måste finansieras med inlåning eller marknadsfinansiering vars löptid också överstiger ett år.
  • Ny lägsta nivå för bankernas förlustabsorberande kapital, vilket ställer krav på att bankerna dels har tillräckligt mycket kapital för att täcka förluster, och dels har tillräckligt mycket nedskrivningsbara skuldinstrument som kan omvandlas till nytt kapital om banken hamnar i en krissituation.

Av Camilla Ferenius och Tomas Edlund, båda verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Uppdaterad 2019-05-20
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00