Fortsatt delad syn på hur räntemarknaden fungerar

Nyhet Det råder fortsatt en delad syn på hur räntemarknaden fungerar, men det är fler som anser att marknaden generellt fungerar dåligt eller mycket dåligt än de som tycker att marknaden fungerar bra. Det visar Riksbankens Finansmarknadsenkät som genomfördes under oktober. Bristen på likviditet, i spåren av skärpta regleringar och Riksbankens statsobligationsköp, uppges liksom tidigare vara det främsta skälet till detta.

Det som främst skulle kunna påverka det svenska finansiella systemet negativt vore enligt aktörerna en upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina och en global konjunkturavmattning. Andra riskfaktorer som nämns är bland annat den svenska bostadsmarknaden, ett oordnat brittiskt utträde ur EU, kredit- och likviditetsrisker liksom cyberrisker och skärpta regelsystem som påverkar marknadens sätt att fungera.

De aktörer som minskat sitt risktagande uppger den internationella osäkerheten som en av anledningarna. Det är framför allt marknadsgaranter som minskat sin risk medan investerare i stället ökat sin i en jakt på avkastning. En majoritet av aktörerna beskriver dock sitt risktagande som lågt eller neutralt.

De flesta aktörerna anser sig vara väl förberedda att hantera kredit- och motpartsrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. Var tredje aktör menar att man är väl förberedd på att hantera cyberrisker och ännu färre, endast var femte aktör, anser sig vara väl förberedd på att hantera klimatrelaterade risker.

Hälften av aktörerna upplever att valutahandeln i svenska kronor fungerar väl och bara var sjunde aktör tycker den fungerar dåligt. Flera aktörer menar att en mindre expansiv penningpolitik – med högre reporänta och minskade köp och innehav av statsobligationer – skulle få så väl valuta- som räntemarknaden att fungera bättre.

Finansmarknadsenkäten

Två gånger om året genomför Riksbanken en enkät bland svenska och utländska aktörer aktiva på den svenska ränte- och/eller valutamarknaden. I höstens enkät, som genomfördes den 1 till 16 oktober, svarade 66 aktörer. Enkäten är ett komplement till de löpande kontakter Riksbanken har med marknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-02