Höjda havsnivåer ökar risken för bostäder

Ekonomisk kommentar, Nyhet Klimatförändringarna gör att havsnivån kommer att stiga. Bostäder som ligger nära Sveriges kuster blir då mer utsatta för extremväder och översvämningar. Det kan i sin tur få konsekvenser för den finansiella stabiliteten.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid i och med att de skapar klimatrelaterade risker av olika slag. Höjningar av havsnivån är en sådan risk. Högre medeltemperaturer till följd av klimatförändringarna kommer under det närmaste seklet att leda till högre havsnivåer och nya kustlinjer högre upp på land.

Sverige har en lång kustlinje vilket avspeglas i att cirka 8 procent av Sveriges bostads- och äganderätter är belägna inom 3 kilometer från kusten och som mest 5 meter över havet.  Dessa bostäder löper således större risk för materiella skador i ett framtida klimatscenario där havsnivåerna har stigit.

Detta kan få negativa effekter på den finansiella stabiliteten i Sverige. Exempelvis skulle en ökad risk för översvämningar kunna leda till att bostadspriser på delar av bostadsmarknaden faller, att försäkringskostnaderna för kustnära bostäder blir högre och i värsta fall till att bostäder faktiskt översvämmas och förstörs. Klimatrisken kan alltså medföra ökade kreditrisker för långivaren, men även för kreditinstitutet som har lånat ut pengar till låntagare med bostaden som säkerhet.

I den ekonomiska kommentaren ”Havsnivåhöjning till följd av global uppvärmning innebär ökade risker för bostäder” konstaterar författaren att riskerna för översvämningar ökar även om klimatförändringarna blir relativt små. Södra Sverige är extra utsatt – där ökar riskerna för översvämning mer jämfört med resten av landet. I vilken utsträckning detta kommer att påverka den finansiella stabiliteten är svårt att bedöma, bland annat för att det beror på hur samhället framöver anpassar sig till de nya riskerna.


Av Mattias Danielsson, verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-11-03