Riksbanksfullmäktige: Värna Riksbankens oberoende

Nyhet, Remissvar Det är viktigt att principen om en oberoende Riksbank vidmakthålls i den nya riksbankslagen och Riksbankskommittén har i stora delar utgått från denna princip. Men på ett område har utredningen valt en lagteknisk lösning som riskerar att leda till att principen urvattnas. I förslaget görs en indelning mellan åtgärder som avser penningpolitik respektive åtgärder för finansiell stabilitet som riskerar att skapa stelbenthet och minska Riksbankens handlingskraft. Det skriver riksbanksfullmäktige i ett remissvar som lämnats till Finansdepartementet.

Lagförslaget kan ha bäring på de beslut om åtgärder som Riksbankens direktion fattat i arbetet med att dämpa de ekonomiska effekterna av coronapandemin. När krisen är över bör man därför pröva, gentemot krisförloppet och de olika åtgärder som vidtogs, om utredningens förslag är rimliga, innan beslutet om en ny riksbankslag fattas.

Fullmäktige kan ge demokratisk legitimitet till prisstabilitetsmålet

Fullmäktige tillstyrker en ordning som innebär att preciseringen av inflationsmålet får en större demokratisk legitimitet, men ser det inte som självklart att det är riksdagen som bör godkänna inflationsmålet. En sådan ordning skulle kunna leda till en penningpolitisk diskussion i riksdagen som riskerar att sammanblandas med den allmänpolitiska debatten. Det finns därför skäl att i stället överväga att ge riksbanksfullmäktige uppdraget att godkänna prisstabilitetsmålet.

Fullmäktige stödjer också utredningens förslag till ny vinstutdelningsmodell och målnivå för Riksbankens egna kapital, men påpekar att det är viktigt att ramverket när det gäller Riksbankens finansiella ställning blir robust. Det bör kunna tillämpas under lång tid och ge Riksbanken förutsättningar att upprätthålla sin långsiktiga intjäningsförmåga.

En fördel att utvärdering och granskning stärks

Fullmäktige stödjer förslagen som syftar till att förstärka samhällets möjligheter att utvärdera och granska Riksbankens hela verksamhet.  Det är också välkommet att Riksbankens informationsgivning till allmänheten och riksdagen lagfästs. En tydlig och transparent utvärdering och kontroll av Riksbanken är nödvändig för att Riksbanken ska kunna upprätthålla medborgarnas förtroende.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-16