Riksbanken avser att publicera genomsnittsräntor och ett index för Swestr

Nyhet, Remissvar Riksbanken avser att under tredje kvartalet 2021 börja beräkna och publicera bakåtblickande genomsnitt av och ett index för Riksbankens referensränta Swestr (Swedish krona Short-Term Rate). Genomsnittsräntorna kan användas i nya finansiella kontrakt men är även en viktig del i en så kallad fallbacklösning för referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate). Detta framgår av den remiss med förslag på beräkningsmetoder och former för publicering som Riksbanken i dag skickar ut till aktörer på de finansiella marknaderna och andra intressenter.

Under tredje kvartalet 2021 avser Riksbanken att börja beräkna och publicera bakåtblickande genomsnittsräntor, samt ett index, baserade på Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr. I remissen föreslår Riksbanken att genomsnittsräntor tas fram för tidsperioder på 1 vecka, 1 månad, 2 månader, 3 månader och 6 månader. Publicering av genomsnitt och index föreslås ske varje bankdag, samtidigt som eller strax efter publiceringen av Swestr. Exakt tidpunkt för denna publicering kommer att aviseras senare under 2021.

I remissen framgår också att Riksbanken avser följa internationell praxis genom att använda motsvarande metoder vid beräkningen av genomsnittsräntor och index som redan används av andra centralbanker runt om i världen.

Genomsnittsräntorna för Swestr kan refereras till i nya finansiella kontrakt men kommer även att vara en viktig del i en så kallad fallbacklösning till Stibor. Något som innebär att genomsnittsräntorna kan användas som bas för en alternativ ränta att använda för det fall att Stibor skulle upphöra under kontraktstiden.

Riksbanken bjuder nu in aktörer på de finansiella marknaderna och övriga intressenter att senast den 7 maj ge sin syn på de beräkningsmetoder och former för publicering som presenteras i remissen. Mer information finns i Riksbankens remiss ”Beräkning av genomsnittsräntor och ett index för referensräntan Swestr”.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-04-16