Riksbanken vill använda Eurosystemets plattformar T2 och TARGET2-Securities

Nyhet Riksbankens direktion har fattat inriktningsbeslut om att använda Eurosystemets plattformar för betalningsavveckling och för värdepappersavveckling, T2 respektive TARGET2-Securities (T2S), för betalningar i svenska kronor. Besluten grundar sig bland annat på den ökande internationaliseringen, där banker och andra aktörer är aktiva på flera marknader. Detta medför att kraven på att harmonisera och att använda gemensamma standarder ökar. Dessutom medför utvecklingen i allmänhet fortsatt ökade krav på säkerhet, i synnerhet när det gäller cybersäkerhet. Detta kommer att kräva stora resurser.

Genom att flera centralbanker delar tekniska plattformar kan kostnader och resurser för utveckling, drift och säkerhet delas på fler och på så sätt skapa effektiviseringsvinster genom stordriftsfördelar. Att dela plattform med andra centralbanker är också ytterligare ett steg mot att nå fördelarna med harmonisering fullt ut, som friare rörlighet av kapital och lägre barriärer för gränsöverskridande betalningar och värdepappershandel. Dessutom är en hög nivå av cybersäkerhet allt mer angeläget eftersom effekterna av angrepp kan bli mycket omfattande. Det gör att kraven på säkerhet och robusthet i systemen ökar. Det är kostsamt för ett enskilt land som Sverige att på egen hand uppnå samma grad av säkerhet jämfört med när flera delar på kostnaderna.

Direktionen bedömer att fördelarna med plattformsdelning uppväger det minskade direktinflytandet över utvecklingsfrågor som följer av att man delar plattform med andra. Inflytande i sådana frågor får istället utövas genom att delta i Eurosystemets forum för styrning och utveckling.

Säkerhetsskydd och reservlösning viktiga

En förutsättning för att använda Eurosystemets plattformar är att de krav som följer av svensk säkerhetsskyddslagstiftning kan tillgodoses. Robusta kontinuitetslösningar och ett reservsystem för avveckling av betalningar i svenska kronor i Sverige är viktiga komponenter i denna bedömning.

Under förutsättning att frågorna om säkerhetsskydd och reservlösning kan lösas är direktionens bedömning att en användning av Eurosystemets plattformar kan ge betydande fördelar och effektivitetsvinster för Sverige.

Nästa steg

Nästa steg i Riksbankens arbete mot plattformsdelning med Eurosystemet blir fördjupade analyser avseende T2 och T2S. I det arbetet kommer Riksbanken att ha dialog med deltagarna i Riksbankens betalningssystem samt med värdepapperscentralen och aktörerna på den svenska värdepappersmarknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-09-23