Riksbanken vill att EU följer Basel III

Nyhet Under hösten kommer EU-kommissionen att publicera ett förslag till uppdaterade kapitaltäckningsregler för banker i EU. Riksbanken uppmanar nu EU kommissionen att följa Basel III-överenskommelsen.

I ett gemensamt brev uppmanar nu Riksbanken och 24 andra nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter från 20 medlemsländer inom EU, EU-kommissionen att i förslaget till reviderade kapitaltäckningsregler för banker i EU hålla sig till den globala överenskommelsen som kallas Basel III. Mer precist vill vi som undertecknar brevet särskilt trycka på att schablongolvet för riskvägda tillgångar och schablonmetoden för kreditrisk ska följa den internationella överenskommelsen och att EU därutöver inte ska införa EU-specifika avvikelser i regelverket. Att avvika från överenskommelsen i Basel skulle kunna påverka förtroendet för både den europeiska banksektorn och regelramverket i EU negativt. Det riskerar i sin tur att det uppstår negativa effekter på bankerna och på samhällsekonomin. Det är därför viktigt att de globala överenskommelserna genomförs fullt ut, i tid och på ett konsistent sätt.

Se vidare bifogat brev på engelska (Joint letter concerning Basel III)

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-09-07